Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Ontdek de voordelen van ons minnelijk beheer en onze Legal HelpLine door middel van een concreet geval:

Onze verzekerde, gedekt door een rechtsbijstandsverzekering ARAG Particulier SILVER, heeft een appartement als hoofdverblijfplaats gehuurd.

Legal Helpline om geschillen te voorkomen

Reeds na enkele weken deed er zich een eerste probleem voor: de vereniging van mede-eigenaars had belangrijke werken gepland om de lift conform te maken, wat door de eigenaar niet aan onze huurder gezegd was bij het afsluiten van de huur.

Van bij aanvang van de werken wilde onze verzekerde onmiddellijk een einde stellen aan de huurovereenkomst ten nadele van de verhuurder en tevens schade en interesten eisen; nooit, zo vertelt verzekerde ons, zou ze zijn gaan wonen in dat appartement als ze weet had gehad van deze werken en de omvang ervan. Gelukkig heeft onze verzekerde de juiste reflex gehad en heeft ze het nummer van onze LHL gevormd om zich te informeren.

Onze gespecialiseerde jurist heeft haar afgeraden om haar voornemen uit te voeren en dit om verschillende redenen: de werken waren opgelegd om de verplichte veiligheidsnormen te respecteren en zouden niet langer dan 1 maand duren, de mobiliteitsongemakken waren minimaal aangezien het appartement gelegen was op de eerste verdieping en er was geen geluidshinder omdat onze verzekerde buitenshuis werkte tijdens de werken die overdag plaatsvonden. De huur heeft bijgevolg zijn normale verloop gekend.

Na verloop van 3 jaar wenste onze verzekerde een einde te stellen aan de huurovereenkomst aangezien zij België zou verlaten. Wanneer? Op elk moment en dit zonder dat een motivering vereist was. Aangezien de eerste driejarige periode verstreken was, was er geen schadevergoeding verschuldigd. Duurtijd van de opzegtermijn? 3 maanden. Aanvang van de opzegtermijn? De eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de opzegging wordt gedaan. Allemaal vragen waarop onze gespecialiseerde juriste een antwoord heeft geformuleerd.

Ook andere aspecten die verband houden met de verbreking van de huurovereenkomst werden besproken: plaatsbeschrijving bij vertrek, de verplichting om het gehuurde te laten bezichtigen, de overhandiging van de sleutels, de teruggave van de waarborg.

Minnelijk beheer om een oplossing buiten de rechtbank te vinden

Bij het begin van de opzeggingstermijn deed verzekerde een beroep op onze juridische dienst aangezien zij de elektrische toestellen van de half-uitgeruste keuken niet meer kon gebruiken; de koelkast werkte niet meer en het fornuis gaf een kortsluiting. De etiketten op de toestellen toonden duidelijk aan dat het hier om heel oude toestellen ging.

Omdat deze toestellen de ene panne na de andere veroorzaakten, nam verzekerde ten einde raad het besluit om de huur niet te betalen. Wij hebben de eigenaar onmiddellijk gecontacteerd met de vraag om de toestellen snel te vervangen dan wel te herstellen. Gelet op het feit dat de huur niet werd betaald en de huurster haar vertrek had aangekondigd (een vertrek waarvan de eigenaar gebruik zou maken om de keuken volledig te renoveren), was deze laatste niet meegaand.

Meer nog, hij liet weten dat de pannes veroorzaakt werden door een slecht gebruik door verzekerde en hij dreigde ermee om geen plaatsbeschrijving op te stellen bij vertrek en de bankwaarborg niet terug te betalen zolang de huur niet was betaald. Onze verzekerde die België ging verlaten, kon zich geen vertraging van de verrichtingen bij het einde van de huur veroorloven. Er was hoogdringendheid!

Na verschillende telefonische onderhouden met de eigenaar en na verzekerde te hebben overtuigd om 75% van de huur te betalen (het niet betalen van de totaliteit van de huur was juridisch onrechtmatig), hebben wij kunnen bekomen dat er een plaatsbezoek werd gehouden in aanwezigheid van een expert naar keuze van verzekerde maar ten laste van ARAG.

Conclusie: de toestellen waren verouderd; de huurder kon geen enkele fout worden verweten. De eigenaar is akkoord gegaan om de kapotte toestellen te vervangen. Enkele weken later was de expert aanwezig bij het opstellen van de plaatsbeschrijving bij vertrek om ervoor te zorgen dat de rechten van verzekerde niet zouden worden geschaad. De sleutels werd teruggegeven. De afrekening werd door ons gecontroleerd en na rechtzetting (de huurprijs, die nochtans betaald was ten belope van 75%, werd ten onrechte afgetrokken van de bankwaarborg bij teruggave) kon het dossier definitief worden afgesloten.

Voordelen van onze juridische bijstand per telefoon (LHL) en van ons minnelijk beheer

Het spreekt voor zich dat telefonische juridische raad kan voorkomen dat men in een delicate situatie of zelfs een impasse terechtkomt. Als de regels niet worden nageleefd kan dit zware gevolgen hebben voor verzekerde. Het is beter om dit te vermijden. Op een kaart die men best bij zich houdt, staat het contactnummer. De LHL is makkelijk toegankelijk en kan snel de juiste informatie vergaren, waardoor een fout of een slechte reactie voorkomen kan worden.

En als er toch een geschil van komt, is verzekerde niet alleen. De jurist die hem/haar is toegewezen om het probleem aan te pakken zal alle juridische middelen aanwenden om zo snel als mogelijk tot een geschikte oplossing te komen. Minnelijk beheer staat voor snelheid en het vinden van een praktische oplossing die de belangen van de verzekerde behartigt. We stellen zelf vast dat onze tussenkomst als gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar de slaagkans van een minnelijke regeling verhoogt; de andere partij krijgt een tegenstander tegenover zich die zij van antwoord zal moeten dienen en waarvan zij weet dat die niet zal nalaten om naar de rechtbank te gaan.

80 % van de dossiers kunnen minnelijk geregeld worden. Onze verzekerden hebben hier alleen maar voordeel bij.

Arag,
Uw vertrouwde partner

Meer informatie over onze Legal HelpLine
Onze juristen beantwoorden graag uw vragen. Tel. 02/643.13.94