Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering Medische/Paramedische Gold?

Het is een “All-in”- oplossing voor u als gezondheidswerker. Met deze formule krijgt u rechtsbijstand in het kader van uw beroepsleven.

Als gezondheidswerker kunt u te maken krijgen met conflictsituaties. Enkele voorbeelden: uw praktijk vernield, een levering van materiaal dat niet is wat u hebt besteld, een patiënt die weigert uw honorarium te betalen, een fiscaal geschil met de belastingdienst over uw beroepskosten, een oproep om voor de tuchtraad van uw Orde te verschijnen, een geschil met het RIZIV over het soort diensten dat werd verleend enz.

ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!


 

Wat zijn de voordelen van Medische/Paramedische Gold?

"All-in" formule

Alles is gedekt behalve wat in uw
contract specifiek is uitgesloten.

Aangepaste premie

U betaalt een premie waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat u een medische of paramedische beroepsactiviteit uitoefent.

Hoge plafonds

Medische/Paramedische Gold biedt
hoge interventieplafonds.

 

Wie is verzekerd?

  • Onderschrijver als onderneming, zelfstandige, loon- of weddetrekkende of ambtenaar in een openbare dienst (ook als assistent of stagiair), in het kader van zijn beroepsactiviteiten in de medische sector.
  • De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers.
  • De werknemers en/of helpers in het kader van hun beroepsactiviteiten voor rekening van de onderschrijver.
 

Welke onroerende goederen
kunnen worden verzekerd
voor rechtsbijstand?

  • Het gebouw of het gedeelte van dit gebouw dat de onderschrijver bezit of huurt en dat bedoeld voor de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van het gedeelte van dit gebouw dat hij eventueel privaat zou bewonen.
  • Indien de hoofdzetel enkel een administratief adres is, is de feitelijke uitbatingszetel eveneens gratis verzekerd.
  • De bijkomende zetels kunnen worden verzekerd mits een bijpremie.
  • De toekomstige zetels zijn eveneens verzekerd enkel en alleen als ze bestemd zijn om een bestaande verzekerde zetel te vervangen.
 
 

Wegens klachten van patiënten tegen u (weigering van een handeling, buitensporige honoraria enz.), gebiedt de Orde van geneesheren u om voor haar tuchtraad te verschijnen.

De door uw leverancier geleverde goederen zijn niet conform uw bestelling.

Tijdens een consultatie wordt u door een van uw patiënten aangevallen.

Door werkzaamheden in uw straat is uw praktijk beschadigd.

Wij dekken alleen het verzekerde adres dat in uw polis wordt vermeld.

De Belgische fiscus weigert een deel van de door u aangegeven beroepskosten in aanmerking te nemen.

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

Alles gedekt is, behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in uw polis ARAG Medische/Paramedische Gold.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een vrijstelling, een verplicht minimumgeschil, een wachttijd of een specifieke afwijking in speciale clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Alleen adressen die in de polis zijn opgenomen, gedekt zijn.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

Bepaalde uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil. Dit zal in het bijzonder het geval zijn bij een geschil over intellectuele rechten, met uitzondering van de burgerbescherming "auteursrecht", het grondwettelijk recht, een geschil met betrekking tot een motorvoertuig, een ander gebouw dan het (de) verzekerde adres(sen), bouw, renovatie, enz. waarvoor een architect of de toestemming van een instantie/"sleutelklare" aankoop, een procedure voor faillissement of gerechtelijke reorganisatie nodig is, of een geschil met betrekking tot uw privéleven.

 

Voor de aankoop van deze rechtsbijstandsverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het
product Medische/Paramedische Gold, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?


Vanaf € 378,20 per jaar

Beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen

 

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.


Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.

Medische/Paramedische Gold is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekeringsovereenkomst voor dit product wordt gesloten voor een periode van één jaar. Ze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium worden opgezegd. De "algemene informatiedocument over de toepassing door ARAG SE-Branch Belgium van de verzekeringsdistributie-regels" kan geraadpleegd worden op onze website www.arag.be, alsmede het informatiedocument met betrekking tot de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens door ARAG. Deze documenten zijn ook gratis verkrijgbaar op schriftelijk verzoek. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst . Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. ARAG SE – Branch Belgium, met zetel te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, KBO 0846.419.822, n°FSMA 2812, is een Belgisch bijkantoor van ARAG SE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ARAG Platz 1 in 40472 Düsseldorf, Duitsland, HRB 66846.

 

Ontdek onze andere producten