Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Wat is een rechtsbijstandsverzekering
Business 1 Gold?

Een "All-in" formule voor u als zelfstandige of als bedrijf van één persoon. Ze verleent juridische bijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten.

Als zelfstandige of als bedrijf van één persoon kunt u in de loop van uw beroepsactiviteit te maken krijgen met conflictsituaties. Enkele voorbeelden: uw kantoor vernield, een levering is niet naar wens, een klant die weigert een factuur te betalen, verkeerd uitgevoerde reparaties aan uw bedrijfspand, een fiscaal geschil met de belastingdienst over kosten die u als beroepskosten hebt aangegeven...

ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!

 

Wat zijn de voordelen van Business 1 Gold?

"All-in" formule

Alles is gedekt behalve wat in uw
contract specifiek is uitgesloten.

Aangepaste premie

U heeft een verzekeringspremie die is aangepast aan het feit dat u geen personeel heeft en/of alleen in uw bedrijf bent.

Uw bedrijfspand

ARAG Business 1 Gold omvat ook
het privégedeelte van uw bedrijfspand.

 

Wie is verzekerd?

  • Onderschrijver van het contract in zijn hoedanigheid van zelfstandige of onderneming zonder personeel, in het kader van zijn beroepsactiviteiten.
  • Indien fysieke persoon: de helpende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) in zijn professionele activiteiten voor rekening van de onderschrijver.
  • Indien rechtspersoon: de fysieke persoon actief binnen de onderneming en aangeduid in de bijzondere voorwaarden wanneer deze persoonlijk betrokken is als gevolg van functies die deze opneemt binnen de onderneming
 

Welke onroerende goederen kunnen worden verzekerd voor rechtsbijstand?

  • Het gebouw of het gedeelte van dit gebouw dat de onderschrijver bezit of huurt en dat bestemd is voor de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van het gedeelte van dit gebouw dat hij eventueel privaat zou bewonen
  • Indien de hoofdzetel enkel een administratief adres is, is de feitelijke uitbatingszetel eveneens gratis verzekerd.
  • De bijkomende zetels kunnen worden verzekerd mits een bijpremie.
  • De toekomstige zetels zijn eveneens verzekerd enkel en alleen als ze bestemd zijn om een bestaande verzekerde zetel te vervangen.
 

U wenst dat beledigende opmerkingen op het internet, die betrekking hebben op uw activiteit en uw reputatie schaden, worden verwijderd.

Onze tussenkomst is echter beperkt tot de inhoud van een blog, een discussieforum, een sociaal netwerk of een website, met uitsluiting van andere media en beoordelingswebsites.

De renovatie van het verzekerde gebouw is niet volgens de regels van het vak uitgevoerd.

Wij zullen echter niet tussenkomen als voor deze renovatie de tussenkomst van een architect en/of het akkoord van een bevoegde instantie vereist is.

De Belgische fiscus weigert een deel van de door u aangegeven beroepskosten in aanmerking te nemen.

Geschillen met betrekking tot indirecte belastingen zoals btw of douane en accijnzen zijn niet gedekt, behalve indien de aanvullende polis Uitgebreide Fiscale Rechtsbijstand werd ondertekend (zie hieronder voor details en uitleg).

Door werkzaamheden in uw straat is uw bedrijfspand beschadigd.

Wij dekken alleen het adres dat in uw contract wordt vermeld.

Een van uw klanten weigert een factuur te betalen en eist van u een vergoeding omdat hij van mening is dat u uw contract niet naar behoren hebt uitgevoerd.

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

Alles is gedekt, behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in uw polis ARAG Business 1 Gold.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een vrijstelling , een verplicht minimumgeschil, een wachttijd of een specifieke afwijking in speciale clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Alleen de verzekerde adressen zijn gedekt.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

Bepaalde uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil. Dit zal in het bijzonder het geval zijn bij een geschil over intellectuele rechten, met uitzondering van de burgerbescherming "auteursrecht", het grondwettelijk recht, een geschil met betrekking tot een motorvoertuig, een ander gebouw dan het (de) verzekerde adres(sen), bouw, renovatie, enz. waarvoor een architect of de toestemming van een instantie/"sleutelklare" aankoop, een procedure voor faillissement of gerechtelijke reorganisatie nodig is, of een geschil met betrekking tot uw privéleven.

 


Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het
product Business One Gold, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?

Vanaf €537,28 per jaar

*beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen

 

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.


Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.

Business 1 Gold is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd en ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium kan worden opgezegd. Alle informatie voor de consument (AssurMiFID) en de contractuele voorwaarden met betrekking tot het product zijn beschikbaar op de website www.arag.be of gratis op aanvraag. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag. be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. 

Ontdek onze andere producten