Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering
Business Gold?

Het product Business Gold is een "All-in" formule voor u en uw bedrijf. Ze verleent juridische bijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten.

Als zelfstandige ondernemer of als bedrijf kunt u in de loop van uw beroepsactiviteit te maken krijgen met conflictsituaties. Enkele voorbeelden: uw lokalen vernield, een levering die niet naar wens is, een klant die weigert een factuur te betalen, verkeerd uitgevoerde reparaties aan uw bedrijfspand, een fiscaal geschil met de belastingdienst over kosten die u als beroepskosten hebt aangegeven, een van uw werknemers die een hogere ontslagvergoeding vraagt... ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!


 

Wat zijn de voordelen van Business Gold?

"All-in" formule

Alles is gedekt behalve wat in uw
contract specifiek is uitgesloten.

Aanpasbare premie

U betaalt een premie die wordt
aangepast op basis van uw situatie.

Hoge plafonds

Business Gold biedt hoge
interventieplafonds.

 

Wie is verzekerd?

  • Onderschrijver als zelfstandige of onderneming, in het kader van zijn beroepsactiviteiten.
  • De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers.
  • De werknemers en/of helpers in het kader van hun beroepsactiviteiten voor rekening van de onderschrijver.
 

Welke onroerende goederen kunnen worden verzekerd voor rechtsbijstand?

  • Het gebouw of het gedeelte van dit gebouw dat de onderschrijver bezit of huurt en dat bestemd is voor de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van het gedeelte van dit gebouw dat hij eventueel privaat zou bewonen.
  • Indien de hoofdzetel enkel een administratief adres is, is de feitelijke uitbatingszetel eveneens gratis verzekerd.
  • De bijkomende zetels kunnen worden verzekerd mits een bijpremie.
  • De toekomstige zetels zijn eveneens verzekerd enkel en alleen als ze bestemd zijn om een bestaande verzekerde zetel te vervangen.
 

U wenst dat beledigende opmerkingen op het internet, die betrekking hebben op uw activiteit en uw reputatie schaden, worden verwijderd.

Onze tussenkomst is echter beperkt tot de inhoud van een blog, een discussieforum, een sociaal netwerk of een website, met uitsluiting van andere media en beoordelingswebsites.

De renovatie van het verzekerde gebouw is niet volgens de regels van het vak uitgevoerd.

Wij zullen echter niet tussenkomen als voor deze renovatie de tussenkomst van een architect en/of het akkoord van een bevoegde instantie vereist is.

De Belgische fiscus weigert een deel van de door u aangegeven beroepskosten in aanmerking te nemen.

Geschillen met betrekking tot indirecte belastingen zoals btw of douane en accijnzen zijn niet gedekt, behalve indien de aanvullende polis Uitgebreide Fiscale Rechtsbijstand werd ondertekend (zie hieronder voor details en uitleg).

Door werkzaamheden in uw straat is uw bedrijfspand beschadigd.

Een van uw klanten weigert een factuur te betalen en eist van u een vergoeding omdat hij van mening is dat u uw contract niet naar behoren hebt uitgevoerd.

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

Alles gedekt is, behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in uw polis ARAG Business Gold.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een vrijstelling, een verplicht minimumgeschil, een wachttijd of een specifieke afwijking in speciale clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Alleen adressen die in de polis zijn opgenomen, gedekt zijn.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

Bepaalde uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil. Dit zal in het bijzonder het geval zijn bij een geschil over intellectuele rechten, met uitzondering van de burgerbescherming "auteursrecht", het grondwettelijk recht, een geschil met betrekking tot een motorvoertuig, een ander gebouw dan het (de) verzekerde adres(sen), bouw, renovatie, enz. waarvoor een architect of de toestemming van een instantie/"sleutelklare" aankoop, een procedure voor faillissement of gerechtelijke reorganisatie nodig is, of een geschil met betrekking tot uw privéleven.

 


Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het
product Business Gold, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?


Vanaf 906,76€* per jaar

Beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen

 

Denk erom dat dit bedrag kan stijgen of dalen, afhankelijk van de situatie, het aantal werknemers en de ondervonden schadegevallen.

*Belangrijk:
Als u het exacte tarief wilt weten dat op uw profiel van toepassing is, aarzel dan niet om het ons te vragen, wij zullen de berekening snel maken.

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.

Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.

Business Gold is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd en ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium kan worden opgezegd. Alle informatie voor de consument (AssurMiFID) en de contractuele voorwaarden met betrekking tot het product zijn beschikbaar op de website www.arag.be of gratis op aanvraag. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag. be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. 

Ontdek onze andere producten

Medische/Paramedische Gold

Het is een “All-in”- oplossing voor u als gezondheidswerker. Met deze formule krijgt u rechtsbijstand in het kader van uw beroepsleven.

Ontdek