Mobility Gold

De module Mobility Gold verzekert u (als natuurlijke of rechtspersoon) en uw gezinsleden (samenwonende partner en bloed- of aanverwanten in rechte lijn) voor risico’s verbonden aan een of meer voertuigen én risico’s verbonden aan het verkeer. De verzekering dekt de gemachtigde bestuurders en de kosteloos vervoerde inzittenden van het verzekerde voertuig.

U bent verzekerd in uw hoedanigheid van eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van het voertuig, en ook als verkeersdeelnemer. Bijvoorbeeld als voetganger of fietser, als bestuurder van een voertuig dat toebehoort aan een derde, of als inzittende van een openbaar vervoermiddel.

Onder voertuig verstaat ARAG ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt – inclusief aanhangwagens en caravans. Als het voertuig tijdelijk niet rijvaardig is, wordt de waarborg uitgebreid tot het vervangvoertuig.

 
 

Voorbeelden van tussenkomsten

Uw omniumverzekeraar onderschat de 'waarde vóór ongeval' van uw voertuig. ARAG stelt een tegenexpert aan, en spoort de verzekeraar aan om u een hogere schadevergoeding uit te betalen.

Kinderen gooien met stenen tegen uw wagen. De familiale verzekeraar van de aansprakelijke vergoedt u voor de herstelling, maar de vrijstelling blijft te verhalen. ARAG schiet de vrijstelling voor.

De bevoegde administraties weigeren om u een rijbewijs te geven omwille van een lichamelijke ongeschiktheid. U betwist deze beslissing. ARAG verdedigt uw zaak voor de rechtbank.

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met:

  • Een ander aan u toebehorend voertuig dan het(de) verzekerde voertuig(en),

  • Een ander voertuig dan het verzekerd voertuig indien het over een contractueel geschil gaat.

COOKIES OP ARAG.BE

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij verschillende soorten cookies. U vindt alle informatie, ook over de mogelijkheden om deze te blokkeren, in de tekst over ons vertrouwelijkheidsbeleid.