Ontdek ARAG LegalU

"Het summum van flexibiliteit"

 

Met ARAG LegalU kiest u voor een optimale rechtsbijstandverzekering, met een dekking en premie die perfect is afgestemd op uw persoonlijke situatie. We ontwikkelden daartoe verschillende modules die álle risicodomeinen dekken en waaruit u alleen datgene ‘plukt’ wat voor u relevant is.

 
 

Privé kwesties

U gaat graag veilig en onbezorgd door het leven. Waar mogelijk vermijdt u onheil en conflicten. Toch schuilt een ongeluk soms in een klein hoekje en hebben banale geschillen vaak grote gevolgen.

Denk aan een bezoeker die uw dure flatscreen beschadigt en weigert te vergoeden. Een reis die niet strookt met de droomvakantie die u boekte. Of een verzekeraar die tussenkomst bij inbraak weigert omdat uw woning onvoldoende was afgesloten.

Voor al die gevallen biedt de rechtsbijstandsverzekering voor particulieren van ARAG de uitkomst!

Wat dekt de verzekering?

De rechtsbijstandsverzekering particulieren biedt een basisdekking of een uitgebreide dekking naargelang de formule die u kiest. De vijf formules bieden een uiteenlopende dekking (van beperkt tot zeer uitgebreid) en verschillende financiële plafonds.

De basisformule van onze onafhankelijke maatschappij is vergelijkbaar met de rechtsbijstand die als aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis geldt. De meest uitgebreide formule beschermt u als particulier in uw privéleven, uw professioneel leven (als loontrekkende of ambtenaar) en uw onroerend vermogen (uw hoofd- en tweede verblijfplaats).

Kies de formule Particulier die het beste bij u past :

Basics

ARAG BasicS biedt u prima waarborgen voor een heel democratische premie. Deze drie-in-één-formule omvat rechtsbijstand voor uw privéleven, voertuigen én rechtsbijstand na brand en aanverwante risico’s. De oplossing dekt:

Deze formule kan je online afsluiten, alle andere formules kunnen via een makelaar afgesloten worden.

Bronze

ARAG Bronze biedt een vergelijkbare dekking als de basisformule BasicS, behalve dat de dekking van uw voertuig niet automatisch is inbegrepen. U hebt wél opties om uw eerste, uw tweede of alle voertuigen van uw gezin op te nemen in deze module. Bovendien zijn de verzekerde kapitalen van ARAG Bronze groter dan die van ARAG BasicS.

 • Geen toepassing van een eigen risico op de advocatenkosten
 • Verhoging van de dekkingsplafonds
 • Optionele opname van een of meerdere voertuigen van uw gezin

Zijn met name niet gedekt schadegevallen in verband met fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht, een contract, een belegging, schenkings- en testamentrecht, het bouwen of renoveren waarbij een architect of een toestemming van een overheid vereist is.

Silver

ARAG Silver breidt de basisformule uit met extra rechtsbijstand ‘verdediging consument’.U koopt bijvoorbeeld een defect apparaat, u leent als individu geld uit aan een derde partij en die persoon weigert u te vergoeden...
Het heeft ook betrekking op geschillen met betrekking tot contracten die betrekking hebben op onroerend goed (hoofd- en tweede verblijfplaats, huidig en toekomstig).

Voorbeeld: Het huis dat u net als hoofdverblijfplaats heeft gekocht, vertoons gebreken, zoals schimmel.

Zijn met name niet gedekt schadegevallen in verband met fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht, een contract, een belegging, schenkings- en testamentrecht, het bouwen of renoveren waarbij een architect of een toestemming van een overheid vereist is.

Fisc Access

Het Verzekeringsproduct Particulier Fisc Access: een goede prijs-kwaliteitverhouding met een fiscaal voordeel!

Dit product beschermt u in een veelheid van domeinen van uw privéleven maar ook in uw beroepsleven als werknemer of ambtenaar. Een echtscheiding? Een geschil met een aannemer? Een probleem met uw werkgever? De Particulier Fisc Access oplossing ondersteunt u juridisch en gaat zelfs tot het ten laste nemen van eventuele kosten en honoraria van advocaten.

Particulier Fisc Access, een fiscaal voordelige oplossing

Geniet van een belastingvermindering van €114,8, gelijk aan 40% van de premie Particulier Fisc Access.

Een fiscaal voordeel, hoe werkt het?

Sinds 1 september 2019 wenst de overheid de toegang tot het recht te vergemakkelijken door de onderschrijvers van een rechtsbijstandverzekering een belastingvermindering van 40% op hun premie toe te kennen (de premie is in 2019 geplafonneerd op maximaal 310 euro en is onderhevig aan indexering).
Om van dit voordeel te kunnen genieten, moet het gekozen product voldoen aan specifieke eisen op het vlak van dekking en verzekerde bedragen. Onze producten Particulier Fisc Access en Fisc Gold voldoen aan deze voorwaarden.

Concreet :

U geniet van een belastingvermindering van 40%, berekend op de werkelijk betaalde premie voor uw Particulier Fisc Access product.
De premie voor Particulier Fisc Access bedraagt €287 (plus €3 beheerkosten) = u ontvangt een jaarlijks voordeel van €114,8.

Deze belastingvermindering van €114,8 wordt, volgens uw fiscale situatie :

 • Ofwel opgeteld bij uw belastingteruggave;
 • Ofwel afgetrokken van de verschuldigde belasting

U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest van ARAG en u zal alle nuttige informatie vinden rechtstreeks via TaxOnWeb.

Interessant nietwaar ?
Praat er over met je makelaar. Hij zal u ook informeren over de mogelijkheden om uw juridische bijstand uit te breiden tot het gebruik en de eigendom van uw privé-voertuig.

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen:

 • in verband met personenrecht (behalve gevallen die zijn uitdrukkelijk gedekt),
 • die het gevolg zijn van grove of opzettelijke schuld in hoofde van de verzekerde in gevallen van gewelddaden, racisme, valsheid en gebruik van valse stukken, stedenbouwkundige overtredingen enz.

Fisc Gold

De "All ln" formule. Alles is verzekerd, behalve enkele zeldzame uitzonderingen. U geniet ook van een belastingvoordeel.
Bent u op zoek naar gemoedsrust? Kies voor ons FISC GOLD product.

 • Onze verzekerde bedragen zijn ruimer
 • Het product omvat ook het sociale zekerheidsrecht; pensioenen en kinderbijslag,
 • De delete service is ook inbegrepen om aanstootgevende of compromitterende foto's en/of opmerkingen online te verwijderen.
 • De belastingvermindering is geoptimaliseerd tot het maximum van €124 per jaar

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen die het gevolg zijn van grove of opzettelijke schuld in hoofde van de verzekerde in gevallen van gewelddaden, racisme, valsheid en gebruik van valse stukken, stedenbouwkundige overtredingen enz.

Wie is verzekerd?

De dekking is geldig voor u (als verzekeringnemer) en uw gezinsleden (samenwonende echtgeno(o)t(e) en de bloed -en aanverwanten in rechte lijn die gewoonlijk bij u inwonen). Inzake arbeids-en sociaal recht in de formules FISC ACCESS en FISC GOLD blijft de dekking verworven voor de personen die gewoonlijk bij u inwonen enkel en alleen indien zij nog door u onderhouden worden. Kinderen die nog steeds in aanmerking komen voor kinderbijslag, zelfs indien ze niet meer thuis wonen, zijn eveneens verzekerd in uw contract Rechtsbijstand.

In welke gevallen zijn ze gedekt?

 • Wanneer het schadegeval waarin de verzekerde betrokken is betrekking heeft op zijn privéleven;
 • Als werkgever van huispersoneel of;
 • Als loon-of weddetrekkende, leerjongen, lid van het Rijkspersoneel of ambtenaar in een openbare dienst of een gelijkaardige functie, in de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten;
 • Enkel in de formules Fisc Access en Fisc Gold : als zelfstandige, binnen de grenzen van de waarborg “arbeidsrecht -en sociaal recht”.

Onroerende goederen, verzekerd

 

De huidige en toekomstige hoofd-of tweede verblijfplaats. De verzekerde is gedekt verzekerd als eigenaar en/of bewoner van de woning.

 

Zijn met name uitgesloten de schadegevallen in verband met:

 • een motorvoertuig (behalve uitdrukkelijke dekking),
 • vennootschaps- en verenigingsrecht,
 • een onroerend goed anders dan het/de verzekerd(e) adres(sen).

Valt mijn voertuig onder de dekking?

U kiest uit twee Mobility-opties voor de risico’s die u loopt in het verkeer:

Mobility Gold

Family Mobility Gold

De Mobility-rechtsbijstand verzekert u en uw gezinsleden voor risico’s verbonden aan het verkeer, en risico’s verbonden aan één voertuig (Mobility Gold) of alle voertuigen (Family Mobility Gold).

 

Voorbeelden van tussenkomsten:

Bronze

U wordt aangerand en krijgt een schadevergoeding toegewezen. Helaas is de dader niet in staat om te betalen.

Silver

U laat zonnepanelen installeren. De installateur maakt daarbij fouten waardoor uw zonnepanelen niet naar behoren werken.

Fisc Gold

Een familielid overlijdt. Er ontstaat een geschil over de verdeling van de erfenis.

 

Over rechtsbijstand en arbeids- en sociaal recht: