Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Wist u dat?

Ons verzekeringsproduct Particulier Fisc Gold is door Test-Aankoop verkozen tot Beste Koop voor koppels en gezinnen.

 
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering
Particulier Fisc Gold?

Particulier Fisc Gold is een "All-in" formule en is uitgebreider dan Particulier Fisc Access. Het verschil tussen de beide formules? De interventieplafonds zijn voor bepaalde waarborgen hoger dan bij ons product Particulier Fisc Access. Sommige bedragen zijn hoger dan wat de wet voorschrijft. Ook de minimumgeschillen (bedragen waaronder de verzekering niet tussenbeide komt) zijn lager.

In uw privéleven kunt u te maken krijgen met juridische conflicten. Enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven: een ongeval, een overval, pesterijen, waterschade die uw woningverzekeraar weigert te dekken, een online bestelling die niet in overeenstemming is met wat u hebt besteld, een verborgen gebrek in het appartement dat u net hebt gekocht, een geschil met uw werkgever, onvoldoende ontslagvergoeding, ongerechtvaardigde facturen van uw aannemer (geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen), beledigende publicaties over uw kind op sociale netwerken, werkloosheidsuitkeringen die u worden geweigerd, terugbetaling van medische behandelingen die door uw ziekenfonds worden geweigerd... In ons leven hebben we allemaal wel eens met dit soort problemen te maken gehad. ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!


 

De voordelen van dit product:

"All-in" formule

Alles is gedekt behalve wat in
uw contract specifiek is uitgesloten.

Dekt geschillen in verband met:

De bouw, het erfrecht, een arbeidsovereenkomst, fiscaal en administratief recht, een eerste echtscheiding, het sociaal recht het arbeidsrecht, het zakenrecht en
het personenrecht.

Belastingvoordeel

Door u in te schrijven op het product
Particulier Fisc Gold, profiteert u van een
belastingverlaging tot 40%
(zie hieronder).

 

In welke hoedanigheid
bent u verzekerd?

 • Als particulier in uw privéleven, ook als werkgever van huispersoneel (bijvoorbeeld de poetshulp, het huishoudpersoneel, een huishoudster, een babysitter, een tuinman enz.)
 • Als eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats (in feite de woningen die expliciet in het contract worden vermeld).
 • Als: werknemer, bediende, leerling, ambtenaar of iets gelijkaardig in de uitoefening van uw beroep. En als zelfstandige binnen de grenzen van de dekking "arbeidsrecht".
 

Wie is verzekerd in uw gezin?

 • U, als verzekeringnemer ;
 • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont ;
 • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont en te uwen laste is ;
 • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont, maar niet te uwen laste is. Dit geldt voor alle waarborgen behalve voor de waarborg "arbeidsrecht" en "sociaal recht" ;
 • Uw kinderen die nog steeds kinderbijslag krijgen, zelfs als ze niet meer thuis wonen. Dit geldt enkel voor bepaalde waarborgen.
 

Welke onroerende goederen kunnen worden verzekerd voor rechtsbijstand?

 • Uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats.
 • Uw huidige en toekomstige tweede verblijfplaats, met uitzondering van contracten die betrekking hebben op de bouw.
 
 

Laten we het nu
hebben over uw belastingvoordeel! 


Sinds 1 september 2019 laat de wetgever toe dat ondertekenaars van een rechtsbijstandsverzekering die aan bepaalde voorwaarden inzake dekking en interventieplafonds voldoet, genieten van een belastingvermindering van 40% op hun premie, met een maximum van €320 en onder voorbehoud van indexering.

Ons product Particulier Fisc Gold voldoet aan de door de wetgever gestelde eisen voor dekking en interventieplafonds en kan u in staat stellen om van dit belastingvoordeel gebruik te maken.

U geniet een belastingvermindering van 40% op de werkelijk betaalde premie (exclusief beheerskosten). Met een geïndexeerd maximum van €320 voor uw product Particulier Fisc Gold in het betreffende belastingjaar.

Afhankelijk van uw fiscale situatie komt dit voordeel:

 • Ofwel bij uw belastingteruggave
 • Ofwel in mindering op wat u aan belasting moet betalen
 

U wenst beroep aan te tekenen tegen de aan uw buurman verleende stedenbouwkundige vergunning.

Geschil met werkgever: het bedrijf waar u werkt ontslaat u. Maar de opzeggingstermijn en de ontslagvergoeding zijn niet correct

o Deze garantie is verworven voor de verdediging van uw juridische belangen in verzekeringszaken die verband houden met de arbeidsovereenkomst of de status van overheidsambtenaar of ambtenaar of een soortgelijke status, met inbegrip van ambtenaren van de Europese Unie voor de verdediging van hun belangen voor de bevoegde instanties en geschillen met betrekking tot het sociaal statuut van zelfstandigen. Wij komen bovendien alleen tussenbeide als het geschil onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken valt.

U wilt beledigende opmerkingen die uw reputatie schaden van het internet laten verwijderen.

Onze tussenkomst is echter beperkt tot de inhoud van een blog, een discussieforum, een sociaal netwerk of een website, met uitsluiting van alle andere media.

U wordt voor de rechtbank opgeroepen om het vaderschap te erkennen en u wilt deze oproeping betwisten.

Wij komen alleen tussenbeide als het geschil onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken valt.

U wenst in beroep te gaan tegen het ziekenfonds, dat weigert voor een behandeling te betalen.

Wij komen alleen tussenbeide als het geschil onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken valt.

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

 

Alles gedekt is, behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in uw polis ARAG Particulier Fisc Gold.

Alleen uw hoofdwoning (en eventueel tweede woning) is gedekt, ongeacht of het uw huidige of toekomstige woning is.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een vrijstelling (enkel in het arbeidsrecht en het sociaal recht), een verplicht minimumgeschil, een wachttijd of een specifieke afwijking in speciale clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Sommige uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil: dit zal met name het geval zijn bij een geschil over vennootschaps- en verenigingsrecht of een geschil in verband met een motorvoertuig (behalve als passagier) evenals een reeks gevallen van grove of opzettelijke nalatigheid van uw kant.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

 

Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het
product Particulier Fisc Gold, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?

Vanaf €505,03* per jaar

*beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs begrepen

 

Uw belastingvoordeel: €128. Uw werkelijke kost na belastingverlaging bedraagt dus €377,03.

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.


Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een
van de gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.
Particulier Fisc Gold is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd en
ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium kan worden opgezegd.
Alle informatie voor de consument (AssurMiFID) en de contractuele voorwaarden met betrekking tot het product zijn beschikbaar op
de website www.arag.be of gratis op aanvraag. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag.be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35,
1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. 

Ontdek onze andere producten