Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

verkeersboetes.be:
Maak kennis met de nieuwe procedure om verkeersboetes te betalen

Slecht nieuws: de postbode brengt u een envelop met de kleuren van de politie …. Laat deze brief niet te lang liggen, want dat zou voor onaangename verrassingen kunnen zorgen!

In een tijd van steeds meer zones 30 in Brussel (het Brussels Parlement is er voorstander van en veel gemeenten hebben deze zones al grotendeels ingesteld) en van steeds meer snelheidscontroles (Er is een toename vastgesteld van 35% snelheidsovertredingen in Brussel, of 136 PV per dag!), hebben de Belgische autoriteiten een vereenvoudigde en versnelde procedure voor de invordering van verkeersboetes ingevoerd.
We overlopen de procedure samen met u en lichten er de sleutelmomenten en reactietermijnen van toe.

    1. Brief voor "onmiddellijke inning": betalen binnen 15 dagen of het betwistingsformulier downloaden op www.verkeersboetes.be

Om te beginnen, wordt u een eerste document met de titel "Onmiddellijke inning" toegezonden, met het initiële proces-verbaal.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding (het gaat hier alleen om kleine verkeersovertredingen met inbegrip van matige snelheidsovertredingen), wordt u verzocht om binnen een zeer korte termijn (15 dagen) een bepaald bedrag te betalen. Hiervoor is een website beschikbaar: www.verkeersboetes.be.

Op deze site kunt u diverse informatie vinden na het invoeren van het proces-verbaalnummer en de codes die op de begeleidende brief staan vermeld: nummerplaat, tijdstip van de overtreding, verschuldigd bedrag, uiterste betaaldatum, enz. U vindt er ook een FAQ-rubriek.

Merk hier op dat u niet langer, zoals in het verleden, het antwoordformulier ontvangt om de overtreding aan te vechten. Als u die wenst te betwisten, is de enige manier om dat te doen inloggen op de officiële website, het formulier afdrukken en het ingevuld en ondertekend terugsturen, of vragen om u het formulier op te sturen door te bellen naar het Call Center (02/278.55.60).

    2. "Dading"-document, met toeslag van 33%

Daarna, indien u niet betaalt of indien het Parket uw betwisting niet aanvaardt, ontvangt u een document voor "Dading", met een toeslag van 33%.

    3. Indien u nog niet reageert: betalingsopdracht met een toeslag van 35%

Indien u nog steeds niet reageert, zal het Openbaar Ministerie u uiteindelijk per aangetekende brief een betalingsopdracht sturen, met een toeslag van 35% ten opzichte van de onmiddellijke inning en een bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor steun aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

    4. Laatste mogelijkheid: beroep aantekenen binnen 30 dagen

Een termijn van 30 dagen (vanaf de 3de werkdag na de indiening van de aangetekende brief bij het postkantoor) geeft u de mogelijkheid om op eigen initiatief beroep aan te tekenen bij de politierechtbank, door neerlegging van een verzoek bij de griffie. U wordt dan uitgenodigd om binnen 30 dagen voor de rechter te verschijnen.

    5. Mogelijke invordering van de schuld via de FOD Financiën, met als ultieme sanctie (na 3 jaar) onmiddellijke opschorting van het recht om te rijden.

Indien binnen de 30 dagen geen beroep werd aangetekend, wordt de betalingsopdracht naar de FOD Financiën gestuurd, die alle nodige maatregelen kan nemen voor de invordering, met inbegrip van het derdenbeslag. Het bedrag kan nu niet langer worden betwist. De ultieme sanctie, als de belastingschuld niet binnen 3 jaar wordt geïnd, is een onmiddellijke opschorting van het recht om te rijden van 8 dagen tot 1 maand. Indien u, zelfs gedeeltelijk, het verschuldigde bedrag betaalt, vindt geen schorsing plaats.

De tijd dat de betrokkene hoopte dat het Openbaar Ministerie hem niet voor het einde van de verjaringstermijn zou dagvaarden, lijkt dus voorbij te zijn. De boetes worden nu veel systematischer geïnd en het is aan u om het initiatief te nemen om binnen een relatief korte termijn juridische stappen te ondernemen, als u een geldige reden hebt om te betwisten.

We sluiten deze korte uiteenzetting af met een waarschuwing: er circuleren frauduleuze e-mails met betrekking tot een vermeende herinnering voor een onbetaalde boete. Reageer er niet op (en meld het via suspect@safeonweb.be), vorderingen met betrekking tot een overtreding zullen u altijd per post worden gestuurd.

ARAG, Uw vertrouwde partner