Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Onze maatschappij biedt het comfort van juridische bijstand maar neemt ook de kosten van uw gerechtelijke verdediging ten laste.

Deze kosten zijn velerlei: het betreft voornamelijk de kosten van de deurwaarder, de kosten van het deskundigenonderzoek, de kosten van de medisch adviseur, de griffiekosten en de kosten en het ereloon van de advocaat. Het zijn deze laatste kosten die we in dit artikel uitgebreid willen bespreken.

De financiële vergoeding van de advocaat in het kader van zijn professionele activiteit is opgenomen in de Codex Deontologie voor Advocaten, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Economisch Recht.

Een advocaat kan zijn kosten en ereloon vrij bepalen, met name in functie van zijn ervaring of zijn specialisatie, de complexiteit of de hoogdringendheid van het dossier. De Codex Deontologie preciseert echter dat de kosten en het ereloon moeten worden vastgesteld volgens de criteria van de billijke gematigdheid. In de praktijk worden er grote verschillen vastgesteld in de tarieven van advocaten.

De advocaat is ertoe verplicht zijn cliënt te informeren over de manier waarop hij zijn kosten en ereloon berekent: facturatie van prestaties aan uurtarief, een forfaitair bedrag, ereloon in functie van het resultaat, trapsgewijs bepaald ereloon … Dit geldt eveneens voor de kosten: secretariaatskosten, telefonische onderhouden, verplaatsing …

Elke wijziging in de manier van berekening moet aan de cliënt gemeld worden, die er zijn akkoord over dient te geven: de cliënt heeft op elk moment het recht om een duidelijk zicht te hebben op de kosten en het ereloon die zijn raadsman hem zal aanrekenen, met dien begrip dat deze kosten en ereloon onderhevig zijn aan de risico’s van de gerechtsprocedure en bij de aanvang van het dossier niet exact gekend zijn. De cliënt heeft tevens het recht om gratis geïnformeerd te worden over de financiële evolutie van zijn dossier (prestatieoverzicht, detail van de kosten, enz.).

Op regelmatige basis mogen er provisies gevraagd worden. De advocaat kan ook op regelmatige tijdstippen tussentijdse staten opstellen die het totaal van de geleverde prestaties op dat moment weergeven. Op het einde van het dossier wordt er een eindstaat opgemaakt, waarbij de reeds gevraagde provisies in mindering worden gebracht.

Sinds 1 januari 2014 zijn de kosten en het ereloon van de advocaat aan BTW onderworpen. Er komt dus 21% bovenop het gevraagde totaal.

Tenslotte is de advocaat verplicht om te vragen of zijn cliënt de tussenkomst geniet van een derde-betaler (bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar).

Een advocaat wordt door u aangesteld in het kader van een gedekt dossier. Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk?

De verzekerde is contractueel verplicht de facturen van de advocaat die hij aanstelde niet rechtstreeks te betalen en geen overeenkomst op het vlak van ereloon aan te gaan zonder ons hier vooraf van in kennis te brengen.

In onze hoedanigheid van derde-betaler, hebben wij immers contractueel het recht om het door de advocaat gevorderde bedrag na te gaan, en te controleren of de factuur werd opgemaakt overeenkomstig de criteria van de billijke gematigdheid zoals opgenomen in de Codex Deontologie et het Gerechtelijk Wetboek. Dit onderzoek is niet alleen in het belang van onze maatschappij maar ook en vooral in het belang van onze verzekerden, die soms een deel van de kosten en het ereloon van de advocaat voor hun rekening nemen (in het kader van een dynamische franchise of na overschrijding van het dekkingsplafond).

Als de factuur conform is, zullen onze diensten rechtstreeks voor betaling ervan zorg dragen, na aftrek van een eventuele franchise. Als onze verzekerde niet BTW-plichtig is, zullen wij ook de BTW ten laste nemen.

Wanneer de factuur nader onderzocht dient te worden, maakt de dossierbeheerder ze over aan de Lawyer Contact Manager. Onze maatschappij telt hiervoor twee personen in functie van het taalregime van het dossier (Nederlands of Frans/Duits). De Lawyer Contact Managers hebben professionele ervaring in het juist analyseren van facturen en indien nodig de formulering van opmerkingen aan de betrokken advocaten.

Indien ze van oordeel zijn dat de factuur is opgesteld volgens de criteria van de billijke gematigdheid zullen de Lawyer Contact Managers tot betaling ervan overgaan. In geval van betwisting zullen ze de voorkeur geven aan een minnelijke schikking.

Wanneer er geen akkoord gevonden kan worden, zullen de Lawyer Contact Managers voorstellen om het geval voor te leggen aan de Gemengde Commissie. Deze commissie werd in het leven geroepen in het kader van een protocolakkoord tussen Assuralia en Advocaat.be, om zonder gerechtsprocedure en op minnelijke wijze een ereloongeschil te regelen tussen een rechtsbijstandsverzekeraar en een advocaat. In de Commissie zetelen twee vertegenwoordigers van Assuralia en twee vertegenwoordigers van de balie (advocaten), waarbij de commissie steeds wordt voorgezeten door een lid van Advocaat.be. Er wordt een verzoekschrift neergelegd door partijen die vooraf hun akkoord hebben gegeven om het dossier voor te leggen aan de Commissie. Het dossier wordt vervolgens behandeld tijdens een vergadering waarop de advocaat en de verzekerde worden uitgenodigd om toelichting te geven. Uiteindelijk wordt er een niet dwingend advies uitgebracht m.b.t. de gestelde vragen over de kosten en het ereloon van de advocaat.

Onze maatschappij stelt enkel in extreme gevallen een gerechtsprocedure in en geeft er in de eerste plaats de voorkeur aan om kosten- en ereloongeschillen minnelijk te regelen.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze Lawyer Contact Managers, mocht u nog een vraag hebben aangaande de kosten en het ereloon van de advocaat. Zij zullen u graag te woord staan !

Arag,
Uw vertrouwde partner