Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

In ons gerechtelijk stelsel trekt het vredegerecht de kaart van de nabijheid. De vrederechter is immers de rechter « die een rol speelt in heel veel aspecten van ons dagelijkse leven », die dicht staat bij de rechtzoekenden en hun bekommernissen.

De voornaamste bevoegdheden van de vrederechter zijn o.a.:

   - Alle vorderingen waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 2.500 € (op de uitzonderingen na die voorzien zijn in het Gerechtelijk Wetboek, waaronder geschillen die tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van andere rechtscolleges)

   - Alle betwistingen m.b.t. huur: de gewone huur, de woninghuur, de handelshuur en de landpacht

   - Alle vorderingen tot uitzetting wegens het betrekken van plaatsen zonder titel of recht: uitzetting tussen ex-samenwonenden, krakers, enz.

   - Geschillen in het kader van de mede-eigendom van een appartementsgebouw: gebruik, onderhoud, genot, behoud of beheer van een appartementsgebouw in mede-eigendom, problemen met de syndicus (benoeming, aanwijzing van een vervanger)

   - Geschillen i.v.m. erfdienstbaarheden: rechten van overgang, verplichtingen die voortvloeien uit aangrenzende percelen, …

   - Invordering schulden door een leverancier van elektriciteit, gas, telefoon, openbaar vervoer ten aanzien van een natuurlijke persoon: onbetaalde facturen, geen geldig vervoerbewijs

   - Voorlopige bewindvoering: aanduiding van een bewindvoerder belast met het beheer van de goederen van personen die dit zelf niet kunnen en opvolging van dit beheer

   - Vorderingen m.b.t. voogdijschap

   - Verzegelingen

De vrederechter oefent zijn functie uit binnen een kanton, dat een of meerdere gemeentes groepeert (behalve in de grote steden, waar er verschillende kantons zijn ondergebracht). Om die reden wordt de vrederechter soms aangeduid als «kantonrechter». Er is beslist een vredegerecht in de nabijheid van uw woonst.

Alvorens een gerechtelijke procedure op te starten, kan u een aanvraag doen tot verzoening bij de vrederechter, die als magistraat het meeste ervaring heeft op het terrein. Deze verzoening is gratis en laat vaak toe om geschillen te beslechten zonder een lange en kostelijke gerechtsprocedure te moeten opstarten.

Indien een dergelijke procedure toch onvermijdelijk is, zal de zaak vervolgens als eender welke andere zaak behandeld worden. Tegen de meeste beslissingen van een vredegerecht kan beroep worden aangetekend, met uitzondering van vorderingen voor een bedrag lager dan 1.860 €.

Arag,
Uw vertrouwde partner