Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Wat moet je doen bij stormschade? Wie vergoedt de opgelopen schade?

Als je eigendom door het stormweer schade opgelopen heeft, kan je best zo snel mogelijk contact opnemen met je verzekeraar.

In de meeste gevallen is er tussenkomst van een eigen verzekering onder de waarborg storm.
Een brandverzekering kan tussenkomst verlenen voor schade aan de verzekerde woning en inboedel. Een omniumverzekering kan tussenkomst verlenen voor schade aan het verzekerde voertuig.
De tussenkomst van de eigen verzekering is de beste keuze aangezien de effectieve uitbetaling van de vergoeding zeker is en relatief snel kan gebeuren.
De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade onder aftrek van een contractuele vrijstelling zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst. Het bedrag van de vrijstelling kan verhaald worden op de aansprakelijke derde of diens B.A.-verzekeraar.

In het geval er geen tussenkomst is van een eigen verzekering, kan men trachten de geleden schade te verhalen op de aansprakelijke derde of diens B.A.- verzekeraar. Ook bij tussenkomst door de eigen verzekering kan de contractuele vrijstelling verhaald worden op de aansprakelijke derde.

Het effectieve verhaal van de geleden schade is echter niet altijd vanzelfsprekend. Het bewijs van de betrokken aansprakelijkheid dient immers geleverd te worden en dit volgens de principes van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 1384, eerste lid B.W.: Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.
Artikel 1384, eerste lid B.W. regelt de aansprakelijkheid van de bewaarnemer voor de zaken die onder zijn bewaring zijn.

Stormachtige weersomstandigheden worden vaak als een geval van overmacht ingeroepen door de bewaarder om zich van zijn aansprakelijkheid te bevrijden. Overmacht is een onvoorzienbare gebeurtenis die men niet kan toekennen aan een aansprakelijke. In dat geval kan de schadelijder met bewijs van een gebrek in de zaak, trachten aan te tonen dat de schade ook zonder de stormachtige weersomstandigheden maar juist door het gebrek in de zaak zou zijn ontstaan (bijvoorbeeld een boom in een uitzonderlijk slechte staat).

De bewijslast rust m.a.w. volledig op de schadelijder/eisende partij en is zwaar. Het is bijgevolg van belang om een zo volledig mogelijk dossier samen te stellen, aan de hand van foto’s van de plaatsgesteldheid e.d. om een effectief gebrek in de zaak aan te tonen. Dergelijke foto’s zijn, naast de foto’s van de schade zelf, onontbeerlijk.
Indien u uw schade niet kunt verhalen op een verzekering, bestaat er nog de mogelijkheid van een claim bij het Rampenfonds. Hiervoor moet de storm echter wel door de Ministerraad erkend worden als een ramp.

ARAG, Uw vertrouwde partner