Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Het afsluiten van een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)-autoverzekering is verplicht als u met de wagen de baan opgaat. Zo zijn de slachtoffers van een ongeval dat u veroorzaakt, zeker dat ze een schadevergoeding krijgen van uw verzekeraar.

Maar in sommige situaties, bijvoorbeeld bij dronkenschap of als u opzettelijk iemand aanrijdt, heeft uw verzekeraar verhaalsrecht, ook 'regres' genoemd.

Conform artikel 88 tweede lid van de wet op de landverzekeringen moet de verzekeraar op straffe van verval van zijn regresrecht, de verzekeringsnemer of, in voorkomend geval de verzekerde, die niet verzekeringsnemer is, kennis geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit is gegrond.

In al de gevallen vermeld in artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst beschikt de B.A.-autoverzekeraar over een recht van verhaal op de verzekerde.

Om in zijn regres te slagen, moet de B.A.-autoverzekeraar twee belangrijke verplichtingen naleven:

- Hij moet de betrokkene informeren van zodra hij kennis heeft genomen van de omstandigheden die het regres rechtvaardigen en dit moet op een duidelijke en ondubbelzinnige manier worden meegedeeld.De eerste verplichting wordt uitdrukkelijk vermeld in artikel 152, al. 2 van de wet van 4 april 2014 van de verzekeringswet : "De verzekeraar is, op straffe van verval van zijn recht van verhaal, verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is”.

- De tweede verplichting vloeit voort uit de rechtspraak.

De opgelegde verplichtingen worden streng gesanctioneerd. Indien de verzekeraar aan haar verplichtingen tekort schiet, vervalt haar regresvordering. De wetgever heeft de verzekerde, die riskeert de gemaakte uitgaven te moeten terugbetalen, een optimale bescherming willen bieden.

In de situatie waarin de verzekeraar haar intentie om verhaal uit te oefenen bekend maakt, ontstaat er immers een belangenconflict tussen de verzekerde en zijn verzekeringsmaatschappij. Door de verzekerde tijdig in kennis te stellen, kan deze zijn verdediging degelijk voorbereiden en zijn rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat inschakelen om hem hierin bij te staan.

De wetgever is erg onduidelijk over de wijze en het tijdstip waarop een verzekeraar haar verzekerde kennis moet geven van zijn voornemen om regres uit te oefenen.

Indien de kennisgeving niet tijdig gebeurd is of niet voldoet aan de inhoudelijke formaliteiten, vervalt het recht op regres van de verzekeraar.

Uit de rechtspraak blijkt dat deze materie al tot veel rechtszaken heeft geleid.

- De kennisgeving die de verzekeraar verstuurde voordat hij kennis had van de exacte omstandigheden van het ongeval en dus van de rechtsbasis waarop hij zijn regres steunt, is niet geldig omdat de verzekerde niet in staat was zich te verdedigen (Burgerlijke rechtbank. Brugge 21.12.2006, R.W.2008-09, p.840).

- Het feit alleen dat de verzekeraar zijn verzekerde uitnodigt een persoonlijke en afzonderlijke raadsman te kiezen, volstaat niet om te beschouwen dat de verzekeraar zijn voornemen om verhaal uit te oefenen duidelijk en ondubbelzinnig heeft medegedeeld (Burger. Brussel 28.6.2013, RGAR2014, 15123).

- Een kennisgeving 3 ½ maanden nadat de verzekeraar op de hoogte werd gesteld van de overtreding van zijn verzekerde (te veel passagiers vermeld in de ongevalsaangifte) is onwettig (Charleroi Politie 28.2.2014, VAV 2014/5, blz.37).

- Een verzekeraar verliest zijn recht op verhaal omdat hij naar zijn verzekerde een aangetekende brief stuurt 10 maanden na het ongeval waarin hij per vergissing stelt dat het verhaal betrekking heeft op de premie en niet op zijn uitgaven (Burgerlijke rechtbank Hoei 15.10.2014, RGDC 2016/4, blz.236).

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat:

- Wegens de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst voor opzettelijk verzwijgen is de verzekeraar niet verplicht onmiddellijk kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen (Burger. Dinant 15.1.2014, V.E.V. 2014/5, p.26, Cass.4.5.2007);

- Teneinde zijn recht op verhaal te bewaren, moet de verzekeraar aan de betrokken persoon duidelijk en ondubbelzinnig kennisgeven van zijn voornemen verhaal in te stellen. Het is hierbij niet vereist dat de inhoud van de polisvoorwaarden van de modelovereenkomst in de kennisgeving gedetailleerd wordt weergegeven (Cass.7.6.2010);

- Als de verzekerde, nadat zijn verzekeraar hem van zijn voornemen van verhaal verwittigd heeft, een betaling doet aan deze verzekeraar, kan men beschouwen dat hij geen beroep zal doen op art. 152 al. van de Nieuwe Verzekeringswet (24.12.2012, Politie Brugge, VAV 2013/1, p.37);

- Het aangetekend schrijven van de verzekeraar met de duidelijke en ondubbelzinnige melding van zijn voornemen tot regresvordering is geldig, zelfs als de verzekerde de ontvangst ervan betwist (Cass.25.9.2014, JLMB 2015, p. 1980)

Er bestaat veel rechtspraak over het regresrecht van de BA- autoverzekeraar.
Als Rechtsbijstandsverzekeraar is het onze taak onze verzekerden te beschermen voor onverantwoorde of zelfs onwettige regresvorderingen van B.A.-autoverzekeraars.

Arag,
Uw vertrouwde partner