Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

15/01/2024

Wie vandaag een auto bestelt ter gelegenheid van een autosalon kan mogelijk lang moeten wachten op de levering van zijn wagen. Zo kunnen de huidige leveringstermijnen tot wel 1 jaar oplopen. Daarnaast beslissen verkopers soms ook om, bij ontvangst van de wagen, de aankoopprijs te verhogen, waardoor je niet alleen lang moet wachten, maar ook nog eens onverwacht moet bijbetalen voor je nieuwe wagen. Gelukkig heb je ook rechten. Wat kan je doen wanneer de levering te veel vertraging oploopt? En moet je akkoord gaan met de meerprijs die door de verkoper wordt gevraagd? Wij vatten het graag voor u samen.

Wat als de leveringstermijn niet gerespecteerd wordt?

Als de leverdatum als essentiële voorwaarde op de bestelbon staat, moet de wagen in principe geleverd worden op de afgesproken datum. Als de verkoper de auto niet op tijd levert, heb je het recht om het contract te annuleren.

Als de leverdatum echter niet als essentiële voorwaarde op de bestelbon staat, kan jij of de verkoper een nieuwe "aan de omstandigheden aangepaste" leveringstermijn voorstellen. Wat “aan de omstandigheden aangepast” net betekent, wordt helaas niet gedefinieerd door de wetgeving, maar over het algemeen zou een bijkomende termijn van één maand, zoals voorgesteld door de verkoper, aanvaard kunnen worden. Als de verkoper deze nieuwe leverdatum opnieuw niet nakomt, heb je het recht om de koop te ontbinden. Bij het niet respecteren van bovenstaande afspraken kan je de bestelling dus annuleren zonder een schadevergoeding te moeten betalen.

Of je als klant zelf recht hebt op een schadevergoeding als gevolg van de laattijdige levering hangt af van wat er in de verkoopsvoorwaarden bepaald werd. De wetgeving heeft hieromtrent geen uitdrukkelijke schadevergoeding vastgelegd. Wel kan je altijd aandringen voor een commerciële geste bij je garagist (bijvoorbeeld een vervangauto of een korting), al is de kans dat hij hiermee akkoord gaat niet altijd gegarandeerd.

Wat als de geleverde auto niet overeenstemt met de bestelling?

Naast het tijdig leveren van de auto, moet de autoverkoper er eveneens voor zorgen dat de auto wordt geleverd zoals is afgesproken. Zo kan je de levering weigeren als de auto niet aan alle kenmerken voldoet die op de bestelbon beschreven staan. Het is daarom in je eigen belang om een gedetailleerde beschrijving van de bestelde auto op te nemen in de koopovereenkomst. Deze moet ook voldoen aan alle eisen van het Koninklijk Besluit van 5 april 2019 betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen. Verder kan de verkoper op de bestelbon vermelden dat het geleverde voertuig op bepaalde details licht kan afwijken van het bestelde model (art. 6 §2, 10° KB). Zo zijn zeer kleine verschillen dus mogelijk, maar vallen concrete aanpassingen zoals de binnenbekleding, kleur of opties daar zeker niet onder. 

Wat als de verkoper je een meerprijs wil aanrekenen?

Aangezien de aankoopprijs vermeld op de bestelbon bindend is, is het aanrekenen van een meerprijs onwettig. De verkoper moet de auto tegen de eerder vastgestelde prijs verkopen, ook wanneer de auto pas later wordt geleverd dan gepland. Daarnaast moet in de verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk vermeld worden dat de overeengekomen prijs niet herzienbaar is. 

Opgelet: als de verkoper een clausule heeft opgenomen in de voorwaarden waarin vermeld staat dat de overeengekomen prijs onder bepaalde omstandigheden herzienbaar is, is die bepaling niet geldig. Het is dus in elk geval belangrijk om de verkoopsvoorwaarden van het contract goed na te kijken voor ondertekening.

Hoe kan een rechtsbijstandverzekering je helpen?

Heb je een geschil met je garagist met betrekking tot de aankoop van een wagen? Dan heb je, met een rechtsbijstandverzekering van ARAG, een team van schadebeheerders (bestaande uit juristen en deskundigen) aan je zijde om je rechten te doen gelden. Concreet zal ARAG in eerste instantie proberen om een minnelijke schikking te treffen met de garagehouder. Als dit niet mogelijk is, zullen we een advocaat inschakelen om je belangen te verdedigen voor de rechtbank.

Let op: wij komen alleen tussen als het om het verzekerde voertuig gaat. Bovendien zijn schadegevallen die het gevolg zijn van gebeurtenissen die plaatsvonden voor de onderschrijving van het product niet gedekt.

Meer informatie vind je op onze website.

Mobility Gold, het onderwerp van deze advertentie, is een rechtsbijstandverzekeringsproduct, onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekeringsovereenkomst voor dit product wordt gesloten voor een periode van één jaar. Ze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium worden opgezegd. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, https://www.ombudsman-insurance.be . De dekkingen voorzien in dit product zijn onderhevig aan bepaalde beperkingen en uitsluitingen. Het is in ieder geval noodzakelijk de infofiche (IPID) en de algemene en bijzondere voorwaardenvan dit product door te nemen alvorens erop in te schrijven. Al deze documenten kunnen ook op eenvoudig verzoek gratis worden toegezonden of kunnen hier geconsulteerd worden.


Bron:
Testaankoop - Autosalon: Wat als de levertijd van je nieuwe wagen te lang wordt? (2023, 26 januari).