Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Afgezien van de belangrijke uitzondering van de huren met betrekking tot de hoofdverblijfplaats, die geregeld worden door specifieke regels, met name op het vlak van de indexatie, blijft de huurprijs in beginsel ongewijzigd tijdens de ganse duurtijd van de huur, tenzij partijen anders overeenkomen.

We beperken ons hier tot de regels met betrekking tot de herziening van de huurprijs bij een handelshuur.

De handelshuurovereenkomst kan voorzien in een fluctuatie, waarbij de huurprijs bijvoorbeeld gelinkt is aan de index van de consumptieprijzen, aan de prijs van het goud, of aan het zakencijfer van de huurder, …

Partijen kunnen overeenkomen dat deze aanpassing automatisch gebeurt, dan wel dat ze door de verhuurder moet worden gevraagd, of dat ze, in tegendeel is uitgesloten.

Partijen kunnen eveneens een meer substantiële herziening van de huurprijs overeenkomen: in dat geval gaat het niet over een eenvoudige periodieke fluctuatie van de huurprijs maar wel over een nieuw akkoord m.b.t. deze huurprijs.

In geen enkel geval kan de huurprijs worden herzien op initiatief van de verhuurder.

Indien partijen het niet eens geraken over de prijs, voorziet de wet in de mogelijkheid voor de verhuurder en de huurder om, bij het verstrijken van elke driejarige periode, aan de bevoegde vrederechter, de herziening van de huurprijs te vragen voor zover er nieuwe omstandigheden kunnen worden ingeroepen.

Deze nieuwe omstandigheden:
- moeten leiden tot een verlaging of verhoging van de huurwaarde van ten minste 15%;
- mogen niet toe te schrijven zijn aan de huurder of de verhuurder;
- en moeten een duurzaam effect hebben

Partijen kunnen dus geen gebruik maken van deze regeling om een huurprijs die bij aanvang van de huur slecht onderhandeld is, te proberen te wijzigen. Anderzijds aanvaardt de rechtsleer dat werken die door de verhuurder aan het gehuurde zijn uitgevoerd, beschouwd kunnen worden als nieuwe omstandigheden, zelfs indien deze werken, vanwege hun aard toe te schrijven zijn aan de verhuurder.

De nieuwe huurprijs die door de vrederechter is bepaald zal maar gelden te rekenen van de eerste dag van de volgende driejarige periode.

Aarzel niet om onze Legal Helpline te raadplegen indien u meer informatie wenst. Onze juristen staan u met plezier te woord op het nummer 02/643.13.94!

Arag,
Uw vertrouwde partner