Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Onze verzekerde is een jonge dynamische schrijnwerker die 3 jaar geleden zijn eigen bedrijfje opstartte. Zijn specialisatie is het maken en plaatsen van trappen. Hij heeft een bloeiende zaak en stelt reeds 5 mensen te werk.

Als vooruitziend zaakvoerder heeft hij bij ARAG een rechtsbijstandsverzekering KMO GOLD afgesloten op advies van zijn makelaar. Zijn motivatie: het beheer van juridische problemen die in het bedrijfsleven de kop kunnen opsteken vertrouw je best toe aan specialisten; zelf beschikt hij noch over de vaardigheden noch over de tijd. Zijn tijd besteedt hij bij voorkeur aan het draaiende houden van zijn bedrijf. Bovendien besteedt hij een deel van zijn opbrengsten liever niet aan de financiering van kosten die met een gerechtelijke procedure gepaard gaan. De toegang tot het recht kost geld!

Niemand blijft gespaard van een geschil. Zo mocht ook onze verzekerde het ervaren ; Hij werd geconfronteerd met een onwillige klant en contacteerde ons juridisch team om zijn belangen te verdedigen. Er stond veel op het spel : een bestelling van 4 stijltrappen die in een nieuwe woning geplaatst dienden te worden. Er was een geldig bestek opgemaakt, die door de klant getekend was en een eerste voorschot was reeds gestort. Onze verzekerde had de nodige materialen aangekocht en ook de tussenkomst van een onderaannemer betaald voor de fundering in staal. Een aantal weken na ondertekening van het bestek bedenkt de klant zich, hij zegt de bestelling op en eist de terugbetaling van het betaalde voorschot. Als excuus geeft hij aan dat hij niets meer gehoord heeft van de vakman en dat de werf nog niet is opgestart. Los van de bedragen die verzekerde reeds heeft uitgegeven, betekent dit een aanzienlijk verlies voor hem.

Onze tussenkomst is hier uiteraard de verdediging van de juridische belangen van onze verzekerde. Anderzijds beschouwen wij het ook als onze taak om, in samenspraak met verzekerde, zoveel als mogelijk de commerciële relatie te proberen te redden en ernaar te streven dat verzekerde de overeenkomst tot een goed einde kan brengen.

Juridisch gezien laat de analyse van dit dossier ons ertoe besluiten dat de beslissing van tegenpartij niet rechtsgeldig verdedigd kan worden. Niemand mag het recht in eigen handen nemen door een zogezegd niet nakomen van een contractuele verplichting door de andere partij als reden te gebruiken om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. De principes zijn als volgt: de beëindiging van een overeenkomst moet door een rechter worden uitgesproken. Indien daarentegen de ingeroepen contractuele fout ernstig is, in geval van hoogdringendheid of als de vertrouwensrelatie definitief verbroken is of de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is geworden, is de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst toegelaten. In de veronderstelling dat de overeenkomst wel kan worden uitgevoerd, dient de klant de medecontractant bovendien aan te manen om zijn verplichtingen na te leven. In dit dossier is de reden die wordt ingeroepen (geen nieuws meer van de vakman en werf die nog niet is opgestart) niet gegrond; het bestek vermeldt geen enkele termijn binnen dewelke de werken dienen te starten en de termijn die in dergelijke gevallen als redelijk geldt is nog niet verlopen gelet op de aard van de werken (tijd die nodig is voor levering van de materialen, uitvoering van werken in onderaanneming). Verder werd onze verzekerde op geen enkel moment aangemaand om de werf op te starten.

Verzekerde had trouwens, vooraleer de overeenkomst getekend werd, contact opgenomen met onze Legal Help Line met de vraag of er in de overeenkomst een begindatum van de werken diende vermeld te worden. Ons antwoord was nee maar we hebben hem heel duidelijk gewezen op de voordelen en de nadelen van het niet vermelden hiervan. Dit is nuttig gebleken voor de verdere afhandeling van het dossier.

Op basis van bovenstaande analyse, heeft onze jurist in eerste instantie de tegenpartij gecontacteerd, en in tweede instantie diens advocaat, om op basis van de hierboven aangehaalde argumenten duidelijk te maken dat de door tegenpartij genomen beslissing juridisch niet gegrond is en dat de beëindiging van de overeenkomst en de terugbetaling van het voorschot dan ook geweigerd werd. In samenspraak met verzekerde heeft hij vervolgens voorgesteld om de werf binnen de 3 weken te laten opstarten en een tijdsschema op te maken m.b.t. de vordering van de werken. Verder liet hij weten dat bij weigering van het voorstel de beëindiging van de overeenkomst ten laste van de klant zou vallen met als gevolg een schadevergoeding voor de geleden schade en de gederfde inkomsten door onze verzekerde. Indien nodig zou dergelijke beëindiging van de overeenkomst langs gerechtelijke weg worden gevorderd.

Tegenpartij is tot rede gebracht en heeft ons voorstel aanvaard. Verzekerde heeft op die manier de werken kunnen uitvoeren, is betaald geworden voor zijn prestaties en heeft een goede commerciële verstandhouding met zijn klant kunnen behouden.

Arag,
Uw vertrouwde partner