Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Ongewenste beelden op het net? Gephisht? Online opgelicht?

Web@ctive, het rechtsbijstandverzekeringsproduct van ARAG, verdedigt jouw rechten wanneer je te maken krijgt met onrecht op het internet.

 

Hoe helpen we je concreet ?

Heb je vragen over je rechten als internetgebruiker? Wij geven je gratis preventief advies waardoor het risico dat een vervelende situatie erger wordt, verkleint.

We betalen de kosten (advocaat- en gerechtskosten), binnen de grenzen van de contractuele voorwaarden, die nodig zijn om het online conflict voor jou op te lossen.

We proberen alle online berichten/beelden die schadelijk zijn voor je reputatie van het internet te verwijderen.

 

Web@ctive dekt je in volgende situaties

 

Phishing

Via phishingpraktijken wordt je rekening geplunderd. Je bank wil het verloren geld niet terugbetalen. Je wilt je bank in gebreke stellen. ARAG helpt je met het terugvorderen van het gestolen geld bij online fraude.

Opgelet: ARAG zal de verliezen via phishing nooit zelf terugbetalen. Daarnaast kunnen sommige vormen van phishing buiten de dekking vallen.

Online aankopen

Je koopt spullen aan via het internet die bij levering beschadigd blijken te zijn. ARAG contacteert de verkoper en probeert tot een snelle oplossing te komen via minnelijke schikking. Lukt dit niet? Dan trekken we naar de rechtbank.

Opgelet: We komen enkel tussen als het gaat over een probleem met een aankoop via het internet.

Ongewenste beelden online

Je ex-partner plaatst intieme foto’s of filmpjes van jou op het internet. ARAG probeert de online berichten/beelden die schadelijk zijn voor je reputatie van het internet te verwijderen.

Opgelet: We komen enkel tussen voor de verwijdering van reputatiebeschadigende inhoud op een blog, een discussieforum, een sociaal netwerk of een website. Daarnaast is de verwijdering van gegevens slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Auteursrecht

Je zoon gebruikt een afbeelding van het internet in een openbare presentatie. De auteur eist een schadeloosstelling van je zoon. ARAG verdedigt je rechten.

Opgelet: Wij kunnen enkel tussenkomst verlenen voor je verdediging indien je niet over een verzekering B.A. Privéleven beschikt of wanneer je belangen tegenstrijdig zijn met de belangen van je verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid.

Identiteitsfraude

Iemand maakt een Facebookaccount aan met jouw naam en foto's met de intentie om jou of anderen schade te berokkenen. ARAG verdedigt je rechten tegenover diegene die je identiteit op het internet misbruikt.

Opgelet: Wij komen enkel tussen indien het gaat over identiteitsfraude die zich via het internet afspeelt.

 

Wat kost zo'n verzekering ?

Verzeker de online rechten van je hele gezin* voor slechts € 10,64 per maand!

Webactive_cyberssurance_Chien-perruque
 

Interesse?

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

 

Vul ons contactformulier in voor meer informatie of om het product te onderschijven.

Wij helpen je met veel plezier verder.

 
 

Wie is verzekerd?*

  • Jijzelf, als onderschrijver van het contract
  • Je samenwonende echtgeno(o)t(e), of samenwonende partner
  • De personen die gewoonlijk bij je inwonen
  • Je kinderen die niet meer bij je inwonen, voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag
 

Onder welke voorwaarden?

  • Het geschil is ontstaan tijdens je privéleven en
  • Het geschil is onstaan ingevolge of in verband met het gebruik van het internet

Opgelet: Je bent niet verzekerd als het geschil verband houdt met een commerciële activiteit, een vrij beroep of elke andere zelfstandige activiteit.

 

Wat is niet verzekerd?

  • Alleen wat uitdrukkelijk in de voorwaarden wordt vermeld, wordt gedekt door het rechtsbijstandverzekeringsproduct Web@ctive.
  • Voor de waarborg ‘online contracten’ geldt een minimum geschil van € 350 en een wachttijd van 3 maanden. Voor alle waarborgen is er een maximum interventieplafond en een territoriaal toepassingsgebied van toepassing.
  • Bovendien zullen sommige geschillen nooit door dit product worden gedekt. Bijvoorbeeld geschillen in verband met (niet-limitatieve lijst - uittreksel van de bijzondere voorwaarden waarvan niet kan worden afgeweken): arbeids- en sociaal recht / bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, vennootschaps- en verenigingsrecht, grondwettelijk, administratief en fiscaal recht, persbijdrage (papieren, online of gesproken pers), weddenschappen, kansspelen en loterijen, intellectuele rechten in het algemeen, een belegging, of schadegevallen die het gevolg zijn van gebeurtenissen die plaatsvonden voor de onderschrijving van het product.
 

Het is in ieder geval noodzakelijk om de infofiche en de algemene en bijzondere voorwaarden van het product door te nemen alvorens erop in te schrijven. Al deze documenten kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden toegezonden.

 

Juridische informatie over de rechtsbijstandverzekering Web@ctive

- Het product waarnaar in deze advertentie wordt verwezen is een rechtsbijstandverzekeringsproduct onderworpen aan het Belgisch recht.
- De verzekeringsovereenkomst voor dit product wordt gesloten voor een periode van één jaar. Ze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium worden opgezegd.
- Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag.be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be.

 

Waarom kiezen voor een verzekering van ARAG?

Een onafhankelijke onderneming

Een team van specialisten

Een onafhankelijke verzekeraar die volledig objectief en uitsluitend jouw belangen behartigt.

 

Een team dat bestaat uit juristen (allemaal voormalige advocaten) en deskundigen onderlegd om u bij te staan bij juridische geschillen.

Een familiebedrijf

Gratis advies

Een familiebedrijf waarbij de menselijke kant van rechtsbijstand centraal staat.

Altijd bereid om klanten telefonisch te helpen met gratis juridisch advies.

 

ARAG SE-Branch Belgium (Marsveldplein 5 in 1050 Brussel - KBO 0846.419.822 - FSMA No. 2812) is een branch van ARAG SE, Aragplatz 1 40472 Düsseldorf, Germany (HR Rechtbank van eerste aanleg van Düsseldorf, HRB 66846).