Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering
Particulier Silver?

De formule Particulier Silver beschermt u niet alleen in uw dagelijkse leven, maar dekt u ook bij aankopen, reizen en andere verkoopcontracten. Ze dekt ook aankopen die online worden gedaan. Dit product herneemt alle dekkingen van het product Particulier Bronze en breidt deze uit.

In uw privéleven kunt u te maken krijgen met juridische conflicten. Enkele voorbeelden: een online gekocht product dat niet overeenkomt met wat u hebt besteld, een verborgen gebrek in het appartement dat u net hebt gekocht, een ongeval, een overval, pesterijen, waterschade die uw woningverzekeraar weigert te dekken... ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!

 

De voordelen van dit product:

Uw aankopen

Verdediging van uw rechten in het
kader van uw aankopen, reizen en andere verkoopcontracten, inclusief
online aankopen.

Een uitgebreidere dekking

Uitbreiding van de basisdekking
om dagelijkse conflicten van
consumenten te dekken.

Huisvesting

Bescherming bij geschillen
met uw verhuurder.

 

In welke hoedanigheid bent u verzekerd?

  • Als particulier in uw privéleven, ook als werkgever van huispersoneel (bijvoorbeeld de poetshulp, het huishoudpersoneel, een huishoudster, een babysitter, een tuinman enz.)
  • Als eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats (in feite de woningen die expliciet in het contract worden vermeld).
  • Als werknemer: of u nu bediende, leerling, ambtenaar of iets gelijkaardig bent in de uitoefening van uw beroep.

Wie is verzekerd in uw gezin?

  • U, als verzekeringnemer ;
  • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont ;
  • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont ;
  • Uw kinderen die nog steeds kinderbijslag krijgen, zelfs als ze niet meer thuis wonen.

Welke onroerende goederen kunnen worden verzekerd voor rechtsbijstand?

  • Uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats.
  • Uw huidige en toekomstige tweede verblijfplaats.
 
 

De leverancier van stookolie beschadigde uw hek toen hij stookolie kwam leveren.

Ook verhaal op de leverancier wiens levering niet in overeenstemming is met wat is overeengekomen, is gedekt.

Takken van de boom van uw buurman vielen op uw dak, waardoor het schade heeft opgelopen.

Niet gedekt is dan weer verhaal op uw buurman als hij de afstanden voor aanplanting niet respecteert.

U ontdekt huiszwam in de woning die u net hebt gekocht.

De zetel die u op het internet hebt gekocht, wordt niet geleverd.

Uw verhuurder weigert de huurgarantie terug te storten

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

 

Alleen wat in de voorwaarden van het contract wordt vermeld, wordt gedekt.

Alleen uw huidige of toekomstige hoofdwoning (en eventueel tweede woning) is door deze polis gedekt.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een minimumgeschil (alleen na brand en aanverwante risico’s en algemene contracten en "Online") of specifieke afwijkingen in specifieke clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Sommige uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil: dit zal met name het geval zijn bij een geschil over zakelijke rechten, fiscaal recht, arbeidsrecht, bestuursrecht, erfrecht, vennootschaps- en verenigingsrecht, intellectuele rechten, constitutioneel recht, of een geschil in verband met een motorvoertuig (behalve als passagier) of met een belegging van meer dan 25.000 €, of de bouw of renovatie waarvoor een architect of de toestemming van een overheid nodig is.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

 

Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het
product Particulier Silver, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?

Vanaf €144,64 per jaar

*beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen

 

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.


Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.
Particulier Silver is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd
en ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium kan worden opgezegd.
Alle informatie voor de consument (AssurMiFID) en de contractuele voorwaarden met betrekking tot het product zijn beschikbaar op
de website www.arag.be of gratis op aanvraag. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst
(qualitycontrol@arag. be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35,
1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. 

Ontdek onze andere producten