Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering
Particulier Fisc Access?

De formule Particulier Fisc Access dekt u bij geschillen die in uw privéleven en in uw beroepsleven als werknemer kunnen ontstaan.

Enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven: onvoldoende ontslagvergoeding, u of een lid van uw gezin zijn het slachtoffer van pesterijen, een ongeval, een overval, waterschade die uw woningverzekeraar weigert te dekken, een online bestelling die niet in overeenstemming is met wat u hebt besteld, een verborgen gebrek in het appartement dat u net hebt gekocht, ongerechtvaardigde facturen van uw aannemer, een belasting die u betwist. … ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!

 

De voordelen van dit product:

Dekt het privé- en
beroepsleven

Particulier Fisc Access dekt u in
geval van geschillen in het kader
van uw privé- en beroepsleven.

Dekt geschillen in
verband met:

De bouw, het erfrecht,
een arbeidsovereenkomst, fiscaal en administratief recht, zakenrecht,
een eerste echtscheiding.

Belastingvoordeel


Door u in te schrijven op het product
Particulier Fisc Access, profiteert u van
een belastingverlaging tot 40%
(zie hieronder).

 

In welke hoedanigheid bent u verzekerd?

 • Als particulier in uw privéleven, ook als werkgever van huispersoneel (bijvoorbeeld de poetshulp, het huishoudpersoneel, een huishoudster, een babysitter, een tuinman enz.)
 • Als eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats (in feite de woningen die expliciet in het contract worden vermeld).
 • Als: werknemer, bediende, leerling, ambtenaar of iets gelijkaardig in de uitoefening van uw beroep. En als zelfstandige binnen de grenzen van de dekking "arbeidsrecht".

Wie is verzekerd in uw gezin?

 • U, als verzekeringnemer ;
 • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont ;
 • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont en te uwen laste is ;
 • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont, maar niet te uwen laste is. Dit geldt voor alle waarborgen behalve voor de waarborg "arbeidsrecht" ;
 • Uw kinderen die nog steeds kinderbijslag krijgen, zelfs als ze niet meer thuis wonen. Dit geldt enkel voor bepaalde waarborgen.

Welke onroerende goederen kunnen worden verzekerd voor rechtsbijstand?

 • Uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats.
 • Uw huidige en toekomstige tweede verblijfplaats, met uitzondering van contracten die betrekking hebben op de bouw.
 
 

Laten we het nu hebben over uw belastingvoordeel!


Sinds 1 september 2019 laat de wetgever toe dat ondertekenaars van een rechtsbijstandsverzekering die aan bepaalde voorwaarden inzake dekking en interventieplafonds voldoet, genieten van een belastingvermindering van 40% op hun premie, met een maximum van €320 en onder voorbehoud van indexering.

Ons product ARAG Particulier Fisc Access voldoet aan de door de wetgever gestelde eisen voor dekking en interventieplafonds en kan u dus in staat stellen om van dit belastingvoordeel gebruik te maken.

U geniet een belastingvermindering van 40%, berekend op de werkelijk betaalde premie (exclusief beheerskosten) als u in België belast wordt. Met een geïndexeerd maximum van €320 voor uw product ARAG Particulier Fisc Access in het betreffende belastingjaar.

Afhankelijk van uw fiscale situatie komt dit voordeel:

 • Ofwel bij uw belastingteruggave
 • Ofwel in mindering op wat u aan belasting moet betalen
 

Takken van de boom van uw buurman vielen op uw dak, waardoor het schade heeft opgelopen.

Ook gedekt: verhaal op uw buurman als hij de afstanden voor aanplanting niet respecteert.

Uw aannemer berekent u buitensporige toeslagen voor de bouw van een bijgebouw bij uw hoofdverblijfplaats.

Wij zullen echter alleen tussenkomen als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een aannemer die bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen is geregistreerd.

U overweegt een echtscheiding.

Deze dekking geldt alleen voor de eerste echtscheiding tijdens de looptijd van het contract.

U wenst beroep aan te tekenen tegen de aan uw buurman verleende stedenbouwkundige vergunning.

Geschil met werkgever: het bedrijf waar u werkt ontslaat u. Maar de opzeggingstermijn en de ontslagvergoeding zijn niet correct.

Deze garantie is verworven voor de verdediging van uw juridische belangen in verzekeringszaken die verband houden met de arbeidsovereenkomst of de status van overheidsambtenaar of ambtenaar of een soortgelijke status, met inbegrip van ambtenaren van de Europese Unie voor de verdediging van hun belangen voor de bevoegde instanties en geschillen met betrekking tot het sociaal statuut van zelfstandigen. Wij komen alleen tussenbeide als het geschil onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken valt.

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

 

Alleen wat uitdrukkelijk in de voorwaarden van het product Particulier Fisc Access wordt vermeld, is gedekt.

Alleen uw hoofdwoning (en eventueel tweede woning) is gedekt, ongeacht of het uw huidige of toekomstige woning is.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een vrijstelling(enkel in het arbeidsrecht), een verplicht minimumgeschil, een wachttijd of een specifieke afwijking in speciale clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Sommige uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil: dit zal met name het geval zijn bij een geschil over personenrecht of over vennootschaps- en verenigingsrecht. Dit geldt ook voor een geschil in verband met een motorvoertuig (behalve strafrechtelijke verdediging), evenals een reeks gevallen van grove of opzettelijke nalatigheid van uw kant.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

 

Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het
product Particulier Fisc Access, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?

Vanaf €311,52* per jaar

Beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen.

 

*Uw belastingvoordeel: €123,41. Uw werkelijke kost na belastingverlaging bedraagt dus €188,11.

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.


Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.
Particulier Fisc Access is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd en ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium kan worden opgezegd. Alle informatie voor de consument (AssurMiFID) en de contractuele voorwaarden met betrekking tot het product zijn beschikbaar op de website www.arag.be of gratis op aanvraag. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag. be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. 

Ontdek onze andere producten