Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering
Particulier Bronze?

In uw privéleven kunt u helaas te maken krijgen met juridische conflicten: een ongeval, een overval, pesterijen, waterschade die uw woningverzekeraar weigert te dekken... ARAG ondersteunt u in deze moeilijke tijden!

Ons team van deskundigen en juristen adviseert u met al zijn ervaring en zet de eerste stappen naar een minnelijke schikking. Als die niet succesvol zijn en de zaak voor de rechtbank komt, staan zij aan uw zijde om uw dossier naar de advocaat van uw keuze door te sturen en om het op te volgen. Wees gerust: de kosten van de procedure (kosten en honoraria van advocaat, deskundige, procedure enz.) worden door ons betaald, binnen de grenzen van het plafond en onze contractuele voorwaarden. Met andere woorden, wij begeleiden u zolang uw dossier niet gesloten is.

 

De voordelen van dit product:

Een basisformule

Het is een goede basisformule
om uw privéleven en uw woning
te beschermen.

Een uitgebreidere dekking

Het biedt een uitgebreidere dekking dan
de standaard rechtsbijstandsverzekering die
in uw Aansprakelijkheidsverzekering Privéleven en/of Woning is
opgenomen.

Gegroepeerde verzekeringen

Dit product brengt de verschillende rechtsbijstandsverzekeringen samen
die zijn opgenomen in uw Privéleven
en/of Woning/Wettelijke aansprakelijkheidscontracten.

 

In welke hoedanigheid bent u verzekerd?

.

  • Als particulier in uw privéleven, ook als werkgever van huispersoneel (bijvoorbeeld de poetshulp, het huishoudpersoneel, een huishoudster, een babysitter, een tuinman enz.)
  • Als eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats (in feite de woningen die expliciet in het contract worden vermeld).
  • Als: werknemer, bediende, leerling, ambtenaar of iets gelijkaardig in de uitoefening van uw beroep.
 

Wie is verzekerd in uw gezin?

 
  • U, als verzekeringnemer ;
  • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont ;
  • Elke persoon die gewoonlijk bij u thuis woont ;
  • Uw kinderen die nog steeds kinderbijslag krijgen, zelfs als ze niet meer thuis wonen.
 

Welke onroerende goederen kunnen worden verzekerd voor rechtsbijstand?

  • Uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats.
  • Uw huidige en toekomstige tweede verblijfplaats.
 
 

Uw kind werd door een hond gebeten.

De leverancier van stookolie beschadigde uw hek toen hij stookolie kwam leveren.

Anderzijds is verhaal op de leverancier wiens levering niet in overeenstemming is met wat is overeengekomen, niet gedekt.

Takken van de boom van uw buurman vielen op uw dak, waardoor het schade heeft opgelopen.

Niet gedekt is dan weer verhaal op uw buurman als hij de afstanden voor aanplanting niet respecteert.

U wordt ervan beschuldigd dat u buiten de toegestane uren een vuilniszak hebt buitengezet en u krijgt een boete.

Na waterschade biedt uw verzekeraar u een vergoeding aan die veel lager is dan de werkelijke kosten van de reparaties

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

 

Alleen wat uitdrukkelijk in de voorwaarden wordt vermeld, wordt gedekt door ons product ARAG Particulier Bronze.

Alleen uw hoofdwoning (en eventueel tweede woning) is gedekt, ongeacht of het uw huidige of toekomstige woning is.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een minimumgeschil (alleen na brand en aanverwante gevaren) of specifieke afwijkingen in specifieke clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Bepaalde uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil. Dit zal met name het geval zijn bij een geschil over zakelijke rechten, fiscaal recht, arbeidsrecht, bestuursrecht, erfrecht, vennootschaps- en verenigingsrecht, intellectuele rechten, constitutioneel recht, of een geschil in verband met een motorvoertuig (behalve als passagier), een belegging, een contract (met uitzondering van een verzekering Brand en aanverwante gevaren), of de bouw of renovatie waarvoor een architect of de toestemming van een overheid nodig is.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

 

Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van
het product Particulier Bronze, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?

Vanaf €89,91 per jaar

Beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen.

 

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.

Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services (02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.

Particulier Bronze is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekeringsovereenkomst voor dit product wordt gesloten voor een periode van één jaar. Ze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium worden opgezegd. De "algemene informatiedocument over de toepassing door ARAG SE-Branch Belgium van de verzekeringsdistributie-regels" kan geraadpleegd worden op onze website www.arag.be, alsmede het informatiedocument met betrekking tot de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens door ARAG. Deze documenten zijn ook gratis verkrijgbaar op schriftelijk verzoek. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. ARAG SE – Branch Belgium, met zetel te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, KBO 0846.419.822, n°FSMA 2812, is een Belgisch bijkantoor van ARAG SE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ARAG Platz 1 in 40472 Düsseldorf, Duitsland, HRB 66846.

 

Ontdek onze andere producten