Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap
 

Waarvoor dient een rechtsbijstandsverzekering
Mede-eigendom Uitgebreid?

Als mede-eigenaar, of als lid van de raad van mede-eigendom kunt u bij de uitoefening van uw taken te maken krijgen met juridische conflicten: vandalisme in de hal van het gebouw, waterschade die de verzekeraar van de mede-eigendom weigert te dekken, een geschil met een vakman voor de gemeenschappelijke ruimten, een mede-eigenaar die de lasten van de mede-eigendom niet betaalt enz. ARAG ondersteunt u en uw mede-eigendom in deze moeilijke tijden!

Onze juridische dienst weet wat ze doet: al onze medewerkers zijn advocaten en hebben al die situaties bestudeerd die u het leven onmogelijk kunnen maken. Ze adviseren u en zetten de eerste stappen naar een minnelijke schikking. Als die niet succesvol zijn en de zaak voor de rechtbank komt, staan zij aan uw zijde om uw dossier naar de advocaat van uw keuze door te sturen en om het op te volgen. Wees gerust: de kosten van de procedure (kosten en honoraria van advocaat, deskundige, procedure enz.) worden door ons betaald, binnen de grenzen van het plafond en onze contractuele voorwaarden. Met andere woorden, wij begeleiden u zolang uw dossier niet gesloten is.


 

Wat zijn de voordelen van dit product?

Dekking van
verzekeringscontracten

De dekking van dit product is uitgebreider
en dekt met name de verzekeringscontracten van uw mede-eigendom.

Een uitgebreide dekking

Dit product is een vervanging en
uitbreiding van de dekking van de standaard rechtsbijstandsverzekering die tot nu toe
in de brandverzekering van uw mede-eigendom was opgenomen.

Terugvordering van
kosten mede-eigendom

Ze geldt bijvoorbeeld voor geschillen in verband met de invordering van kosten
bij de mede-eigenaren.

 

Wie is verzekerd?

  • De vereniging van mede-eigenaars van het gebouw bepaald in de bijzondere clausules.
  • De leden van de Raad van mede-eigendom in de uitoefening van hun functie binnen de Raad.
 
 

Uw verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid "Raad van mede-eigendom" weigert tussenbeide te komen.

Ondanks twee aanmaningen weigert een mede-eigenaar zijn lasten van mede-eigendom te betalen.

Wij dekken geen andere contractuele geschillen met een mede-eigenaar.

U wordt door de RSZ belast met de betaling van achterstallige sociale bijdragen.

Wij treden alleen op om uw juridische belangen te verdedigen in verzekeringszaken die volgens het Belgische recht onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen.

De mede-eigendom wil de weigering aanvechten om de milieuvergunning voor de garages en de verwarmingskelder te verlengen.

De mede-eigendom moet een administratieve boete betalen voor het niet naleven van de regeling voor vuilnisophaling van de mede-eigendom en betwist de overtreding.

Wij dekken geen verhaal tegen een boete die wordt opgelegd aan een mede-eigenaar.

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat:

Alleen wat uitdrukkelijk in de voorwaarden van het product wordt vermeld, wordt gedekt.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een wachttijd of een specifieke afwijking in speciale clausules. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

Bepaalde uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil. Dit zal met name het geval zijn bij een geschil over zakelijke rechten, vennootschaps- en verenigingsrecht, intellectuele rechten, constitutioneel recht, of een geschil in verband met de bouw of renovatie waarvoor een architect of de toestemming van een overheid nodig is, of met de aankoop van een "sleutelklaar” goed.

 


Voor de aankoop van deze rechtsbijstandverzekering verwijzen wij u naar de bijzondere voorwaarden van het product Mede-eigendom Uitgebreid, de algemene voorwaarden van ARAG en de productinformatiefiche (IPID).

 

Tegen welke prijs?

Vanaf € 212,64 per jaar

Beheerskosten (3 euro) zijn in de prijs inbegrepen

 

Op zoek naar een makelaar bij u in de buurt?

Aarzel niet om contact op te nemen met een makelaar voor meer informatie over onze producten of om een product te onderschrijven. Selecteer een postcode of makelaar om de gewenste informatie te verkrijgen.


Bij rechtsbijstand gaat het soms om technische taal die moeilijk te begrijpen is. Als u twijfelt over een van de
gebruikte termen, staat onze dienst Customer Services ( 02 643 12 11) tot uw beschikking om u te helpen.
Mede-eigendom Uitgebreid is een rechtsbijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd en ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium kan worden opgezegd. Alle informatie voor de consument (AssurMiFID) en de contractuele voorwaarden met betrekking tot het product zijn beschikbaar op de website www.arag.be of gratis op aanvraag. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag. be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. 

Ontdek onze andere producten