Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

13/03/2024

Blaffende honden, overhangende takken, luide muziek, roepende kinderen en voertuigen die op onhandige plekken geparkeerd staan: een kleine irritatie kan jammer genoeg snel escaleren tot een echte burenruzie. Niets zo vervelend als kletterende ruzie met de persoon die naast je woont, toch? Zeker als je er echt hinder door ondervindt en het de liefde voor je woonplaats op een negatieve manier beïnvloedt. In dit artikel vind je meer informatie over hoe je zo’n burenruzie best kunt oplossen en wat je kan doen als je er samen echt niet meer uitgeraakt.

 

Wat zegt de wetgeving over buren(over)last?

De wet zegt dat naburige eigenaars het recht hebben op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van dit recht mag je buur wel geen hinder veroorzaken die de normale ongemakken uit de nabuurschap overtreft. Als buur moet je “normale ongemakken” of “normale hinder” dus in principe kunnen verdragen.

Om te beoordelen of de hinder van je buur de ‘normale ongemakken’ overtreft, houdt de wetgever rekening met alle omstandigheden van de situatie: zoals het tijdstip van de hinder, de frequentie, de intensiteit, de eerstingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt. Wanneer je bijvoorbeeld in een straat vol cafés gaat wonen zal je vermoedelijk minder recht hebben op klagen dan wanneer er plots naast jou een café wordt geopend.

Indien je buur het zogenaamde ‘evenwicht’ verstoort, moet dit volgens de wetgever dan ook hersteld worden. Hieronder worden enkele maatregelen opgenoemd waarover de wetgever beschikt om het evenwicht te herstellen.

• Een vergoeding in geld die de hinder compenseert.
• Een vergoeding van de kosten verbonden aan de opgelegde compenserende maatregelen op het gehinderde onroerend goed om de hinder tot het normale niveau te verminderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de eigenaar van een café verplicht wordt zijn café extra te isoleren (en deze kosten te dragen) zodat de buren minder last hebben van de luide muziek.
• Een bevel om de handeling die het evenwicht verstoort te staken.
• Een bevel om hinderverminderende maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale niveau.

Verder hoef je ook niet te wachten tot wanneer er zich daadwerkelijk een risico voordoet. Zo bepaalt de wet dat wanneer een onroerend goed ernstige en manifeste risico’s veroorzaakt inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling ten aanzien van een naburig onroerend goed, preventieve maatregelen kunnen worden opgelegd om te verhinderen dat het risico zich daadwerkelijk realiseert. Zo zal je dus niet moeten wachten tot de overgewaaide takken van je buurman schade aanrichten aan je woning vooraleer je actie kan ondernemen.

 

Het oplossen van een burenruzie, hoe begin je daaraan?

Ga in gesprek met je buurman

Blijven ruzie maken heeft weinig zin. Hoe langer een ruzie blijft aanslepen, hoe erger die vaak wordt. Probeer daarom zo snel mogelijk op een rustige en vriendelijke manier met je buur te praten om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden. Je kan hiervoor ook altijd een derde persoon, een gemeenschappelijke vriend of vertrouwenspersoon, inschakelen om het gesprek in goede banen te leiden.

Verstuur een aangetekende brief

Leidt jullie gesprek nergens toe? Dan kan je een aangetekende brief versturen naar je buur waarin je het probleem en je verwachtingen verduidelijkt en aangeeft dat je bij gebrek aan gevolg een advocaat zal inschakelen. Je krijgt dan een bewijs dat je de brief verstuurd hebt en dat je buur de brief heeft ontvangen, geweigerd of niet heeft opgehaald. Een bewijs dat belangrijk kan zijn als je zaak toch voor de rechtbank moet komen.

Schakel een bemiddelaar in

Reageert je buur niet op de aangetekende brief? Dan kan je een bemiddelaar inschakelen om het conflict buiten de rechtbank op te lossen. Dit is een procedure waarbij geprobeerd wordt om met de hulp van een bemiddelaar de dialoog te vergemakkelijken en samen (zonder tussenkomst van een advocaat) een oplossing te vinden. Een procedure die sneller en goedkoper is dan wanneer de zaak naar de rechtbank moet.
Opgelet: bemiddeling is niet gratis, tenzij je natuurlijk een rechtsbijstandverzekering hebt om deze kosten voor jou te dekken. Het is in ieder geval wel een pak goedkoper dan wanneer de zaak voor de rechtbank moet worden gebracht.

Start een verzoeningsprocedure via het vredegerecht

Indien jullie er onderling of met behulp van de bemiddelaar niet in slagen het conflict op te lossen, kan je beslissen om naar de bevoegde rechtbank (in dit geval het vredegerecht) te stappen. Voordat je als laatste stap een traditionele juridische procedure start, bestaat de kosteloze mogelijkheid om beroep te doen op de rechtbank voor een verzoening.
Opgelet: een verzoening alleen werkt als beide partijen akkoord gaan. De rechter kan de gesprekken begeleiden en proberen tot een verzoening te komen, maar kan geen oplossing afdwingen.

Werkt dit alles niet? Dan kan je ervoor kiezen om een juridische procedure op te starten

Indien het toch niet lukt om tot een verzoening te komen, kan je ervoor kiezen om een juridische procedure te starten. Je zal in dit geval je buur laten dagvaarden om de zaak voor de rechtbank (met een advocaat naar keuze) uit te vechten.
Opgelet: De kosten van zo’n juridische procedure kunnen hoog oplopen, zeker als je geen rechtsbijstandverzekering hebt om deze kosten te dekken.

 

Hoe kan ARAG je in deze situatie helpen?

ARAG is als rechtsbijstandverzekeraar expert in het oplossen van juridische geschillen. Het voordeel voor jou als klant? Je bespaart enorm veel tijd, kopzorgen en geld om het conflict te kunnen oplossen. Heb jij bijvoorbeeld een ernstig probleem met je buurman? In de case hieronder lichten we graag toe hoe ARAG je in dat geval kan bijstaan:

Overhangende bomen die Jan’s carport en poolhouse dreigen te vernielen

Jan is eigenaar van een mooie woning met een tuin, carport en poolhouse. De tuin van de buurman is sterk verwaarloosd en een aantal hoge bomen zijn, door verschillende stormen, scheef gaan staan. Ze dreigen hierdoor om te vallen op de carport en poolhouse van Jan. Ondanks de vele pogingen van Jan, weigert de buurman elk gesprek.

Wat begon als een klein ongemak, is nu uitgegroeid tot een potentieel gevaarlijke situatie. Goede burenrelaties zijn belangrijk, maar soms overstijgen de normale ongemakken de grenzen en moet er, zoals in dit geval, actie worden ondernomen voordat het risico op schade aan het poolhouse zich daadwerkelijk realiseert.

Aangezien de buurman elke gesprek met Jan weigert, spreekt Jan zijn rechtsbijstandverzekering van ARAG aan om advies te vragen en dit conflict op te lossen. Als gevolg hiervan stelt ARAG een aangetekende brief op om de buur in gebreke te stellen en hem via deze weg te informeren over de geldende wetgeving en de maatregelen die men verwacht van de buurman om de situatie op te lossen.

Aangezien op deze ingebrekestelling geen reactie verkregen werd raadt ARAG Jan als gevolg aan om een juridische procedure op te starten tegen zijn buurman. De kosten van deze procedure worden gelukkig door ARAG bekostigd, waardoor Jan zich een stuk comfortabeler voelt om de stap naar de rechtbank te zetten.

Het resultaat
De rechter sprak een voor onze klant gunstig vonnis uit: de buur diende op korte termijn de nodige preventieve maatregelen uit te voeren. Het grote voordeel? De klant werd bij elke stap begeleid door juridische professionals en het kostte hem verder niets, want ARAG betaalde de kosten voor de aangetekende zending, de evt. procedure voor bemiddeling en de kosten van de advocaat naar keuze om het probleem voor de rechtbank op te lossen.