Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

Verkoopvoorwaarden bij een aankoop: werd je correct geïnformeerd?

Soms gebeurt het dat je als koper een bestelbon ondertekent, maar later de overeenkomst toch wilt verbreken. Verkopers leggen in dat geval soms een verbrekingsvergoeding van 30% van de aankoopprijs op. Maar kunnen ze hier altijd zomaar beroep op doen? Legal Claims Advisor Naomi legt het graag voor je uit.

Bij elke aankoop die je doet, sluit je eigenlijk een contract af: een verkoopcontract. Hierbij gelden steeds algemene verkoopvoorwaarden. De wet bepaalt hierbij dat, vooraleer je gebonden wordt door een overeenkomst, de verkoper jou op een duidelijke en begrijpelijke manier op de hoogte dient te brengen van deze voorwaarden.

Vaak worden deze verkoopvoorwaarden op de achterkant van de bestelbon geplaatst met een verwijzing ernaar op de voorkant. Dat is wettelijk gezien in orde, maar enkel en alleen als het gaat over gebruikelijke algemene contractvoorwaarden. Een beding waarin opgenomen wordt dat kopers 30% van de aankoopprijs dienen te betalen als ze een ondertekend contract willen verbreken, valt niet onder de algemene contractvoorwaarden, maar wordt beschouwd als een ongebruikelijke of buitensporige contractvoorwaarde.

Sinds 18 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een loutere verwijzing naar dit beding in de algemene voorwaarden, die afgedrukt staan op de achterzijde van een ondertekende bestelbon, niet volstaat. Er werd geoordeeld dat, gelet op de zwaarwichtigheid van het opzegbeding, deze info op de voorzijde van de ondertekende bestelbon opgenomen dient te worden. Staat deze informatie niet vermeld op de voorzijde van de bestelbon, dan kan jij als koper die verbrekingsvergoeding dus betwisten.

Verwacht een verkoper van jou dat jij een verbrekingsvergoeding van 30 % betaalt, maar werd je hierover niet correct geïnformeerd? Als ARAG-klant kan je steeds contact opnemen met onze Legal HelpLine voor juridisch advies.

ARAG, de menselijke kant van rechtsbijstand