Aller au contenu Aller au formulaire de recherche Aller au page de contact Aller au sitemap

HET RAMPENFONDS.

Het rampenfonds biedt financiële hulp aan mensen wier bezittingen door een natuurverschijnsel zijn beschadigd.

De steun van het fonds impliceert een erkenning van de toestand als een natuurramp.

Voor de overstromingen van de zomer van 2021 kwam deze erkenning op 28 juli 2021.

Het fonds treedt op naast verzekeraars; de steun is beperkt tot het herstellen van goederen die niet door een verzekeringscontract worden gedekt.

OPGELET, het fonds komt enkel tussen voor schade die binnen drie maanden na de erkenning wordt gemeld, d.w.z. uiterlijk op 30 november 2021.

BENT U EEN GETROFFEN HUURDER?

Het Burgerlijk Wetboek legt de verhuurder verschillende verplichtingen op:

• Het goed ter beschikking stellen van de huurder;
• Dit goed onderhouden in een staat die het mogelijk maakt het te gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurd is;
• Het rustige genot van het goed door de huurder verzekeren;

Als tegenprestatie voor deze verplichtingen is de huurder huur verschuldigd.

Afhankelijk van de schade aan het gehuurde goed zijn de gevolgen verschillend.

Het gehuurde goed is totaal beschadigd

Ben ik verplicht de huur te betalen?
NEE, als de schade het de huurder onmogelijk maakt in het pand te blijven, kan de huur niet worden betaald.

In dergelijk geval moet de huurovereenkomst als van rechtswege beëindigd worden beschouwd.

De eigenaar kan het pand niet meer beschikbaar stellen.

Het is uiteraard raadzaam het besluit per aangetekende brief aan de verhuurder mee te delen om een eventuele weigering te voorkomen en een kopie van deze brief en het bewijs van verzending te bewaren.

Moet ik de kosten van mijn abonnementen betalen?
Logischerwijs moet u deze abonnementen opschorten of beëindigen.

Daarom moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de uitgevers van de abonnementen.

Doet u dit niet, dan moet u ze blijven betalen en worden de kosten niet gedekt door uw verzekeraars of het fonds.

Gedeeltelijke schade

Hoe zit het met mijn huur?
Als de schade beperkter is, heeft de huurder het recht de verhuurder te vragen de huurprijs aan te passen.

Indien de verhuurder weigert, kan de huurder zich wenden tot de vrederechter van zijn kanton.

Het is echter noodzakelijk vooraf een verzoek bij de eigenaar te hebben ingediend.

Een aangetekende brief geldt als bewijs van dit verzoek in geval van een procedure.IK BEN DE EIGENAAR VAN EEN BESCHADIGD GOED.

Wat is de schatting als het gebouw vernield is?

Wanneer wordt het gebouw als vernield beschouwd?
De schade wordt als totaal beschouwd in de volgende gevallen:
1° voor gebouwde eigendommen, wanneer ten minste tweederde van het gebouw verwoest is;
2° voor alle andere goederen, zodra de waarschijnlijke kosten van reparatie, herstel of vervanging hoger zijn dan de marktwaarde onmiddellijk voorafgaand aan het schadegeval

Voor welke waarde zal ik worden vergoed?
De verzekerde bedragen worden bepaald op de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer.

In geval van totale schade: tegen wederopbouwwaarde volgens gedetailleerde schatting of, bij gebreke daarvan, per gebouwde vierkante meter of kubieke meter;
In geval van gedeeltelijke schade: op basis van de gemiddelde eenheidsprijzen, taksen inbegrepen, genomen uit de lijst van eenheidsprijzen gepubliceerd door de Associatie van Belgische Experten, die van kracht is op het ogenblik van het schadegeval.

Bij de evaluatie van deze prijzen wordt rekening gehouden met de huidige waarde van materialen, herbruikbare elementen en de waarde van afval.

Er wordt ook rekening gehouden met de waardevermindering van het goed of de materiële of economische slijtage die aan de ramp is voorafgegaan.

Wie zal het bedrag bepalen?
Om de geleden schade te schatten is een deskundigenonderzoek van essentieel belang .

Naar gelang van het geval zullen deskundigen worden aangesteld door uw verzekeraars of door het rampenfonds, dat contact met u zal opnemen om de schade te komen opnemen.

Op basis van deze bevindingen zal een bedrag worden berekend.

In het geval van een hypotheek zal de kredietverstrekker het eerst worden terugbetaald bij totaal verlies.

Moet ik mijn hypotheek blijven betalen?

Een natuurramp is geen reden om te stoppen met de maandelijkse betalingen van een hypotheek.

De kredietnemer moet dus blijven betalen.

De kredietverstrekker kan echter worden verzocht de betalingen tijdelijk op te schorten.

Deze opgeschorte betalingen worden echter enkel uitgesteld en moeten op de vervaldag worden uitgevoerd.

En mijn onroerende voorheffing?
Indien het goed zodanig is beschadigd dat er sprake is van een blijvend waardeverlies, kan de voorheffing aan dit verlies worden aangepast.

Om het kadastraal inkomen van het onroerend goed te laten herwaarderen, moet een aangifte worden ingediend bij de Administratie Opmetingen & Waarderingen van de FOD Financiën.

Moet ik de kosten betalen als er geen aansluiting meer is (water, elektriciteit, gas)?

Gas en elektriciteit:
Als uw meter nog niet is afgesloten en verzegeld door een technicus van de netwerkbeheerder, moet u een afspraak maken.

Zodra uw zone hersteld is, moet u een afspraak maken met een technicus om uw gesloten en verzegelde meter te openen.

U moet een conformiteitsverklaring of een verslag van een inspectie-instelling overleggen als uw installatie onder water heeft gestaan.

Als de woning is aangesloten maar niet wordt bewoond, neem dan contact op met uw leverancier om de bedragen te verlagen

Water:
De SWDE zegt dat zij haar klanten die in juli het slachtoffer van de overstromingen geworden zijn, deze extra volumes niet in rekening zal brengen.

Op basis van de door de bevoegde autoriteiten verstrekte gegevens zal de SWDE de aansluitingen in de getroffen straten identificeren. De volgende jaarlijkse aanpassingsfactuur zal worden afgetopt op basis van het verbruik van het voorgaande jaar, zodat geen rekening wordt gehouden met overconsumptie als gevolg van overstromingen.

In het geval van een lager verbruik (indien de woning leeg blijft gedurende de periode van de renovatie), zal een forfaitair bedrag van 10 m³ voor de schoonmaak in mindering worden gebracht.

De slachtoffers moeten geen specifieke stappen ondernemen om in hun voordeel van deze maatregel te profiteren. Alleen de jaarlijkse meterstand zal naar de SWDE moeten worden verstuurd, zoals nu reeds het geval is.

Aansluitingen zijn niet meer in gebruik of moeten buiten gebruik worden gesteld in het kader van de sloop of renovatie van door overstromingen beschadigde woningen.
Hun vervanging, die gemiddeld 1.500 euro kost, zal de getroffen klanten niet worden aangerekend

Hoe zit het met mijn extra kosten?
Naast het water dat nodig was voor de schoonmaak (zie boven), kan er ook extra elektriciteit zijn verbruikt om de schade te beperken (pomp) of om het gebouw te herstellen.

In dat geval moeten deze bedragen worden opgenomen in de aan de verzekeringsmaatschappijen toe te zenden overzichten.

MIJN AUTO IS BESCHADIGD DOOR DE OVERSTROMINGEN.

De vergoeding voor een voertuig zal afhangen van de verzekering van de eigenaar.

Veel "omniums" dekken schade aan voertuigen als gevolg van overstromingen.

Was de verzekerde alleen gedekt door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, dan moet hij binnen drie maanden nadat de gebeurtenis als natuurramp is erkend een aanvraag indienen bij het rampenfonds.

Veel gebruikte motorvoertuigen voor gezinsgebruik, van ten minste vijf jaar oud, voor zover zij niet gedekt zijn door een uitgebreide of mini-omniumverzekering, zullen door het fonds worden vergoed.


OPGELET, als u niet in Wallonië gedomicilieerd bent.

Het fonds hangt af van het Waalse Gewest. Deze steun zal worden verleend aan de getroffen inwoners van de 209 gemeenten die als natuurramp zijn erkend naar aanleiding van de overstromingen van 13, 14, 15 en 24 juli 2021.

Bijgevolg zullen de door de overstromingen getroffen inwoners van deze gemeenten financiële compensatie van Wallonië kunnen ontvangen indien zij aan de voorwaarden voor steun voldoen.

Voor mensen die niet in deze gemeenten wonen, zal de schadevergoeding, afhankelijk van het geval, door hun autoverzekering worden betaald.

TOUSSAINT- Advocatenkantoor
Boulevard Tirou 24/12
6000 CHARLEROI
Tel.: 071/31.51.43
E-mail: info@toussaint-avocats.be
Website: www.toussaint-avocats.be

 
ARAG, de menselijke kant van rechtsbijstand