[an error occurred while processing this directive]
 

U staat meer dan ooit klaar voor ons,
maar wie beschermt er u?

 

Ondanks dalende coronacijfers en genomen steunmaatregelen blijft de zorgsector
onder een enorme druk te staan. Vandaag de dag is het dan ook belangrijker
dan ooit om uzelf te beschermen in het kader van uw beroepsactiviteiten.
Een rechtsbijstandsverzekering beschermt u in geval van geschillen.

 
Wist u dat de zorgsector meer dan andere sectoren risico loopt op conflictsituaties als gevolg van de coronacrisis?
 
  • Een patiënt die u aansprakelijk stelt voor een te late (kanker)diagnose wegens het uitstellen van medische onderzoeken waardoor de behandeling te laat gestart is ;
  • Een werknemer heeft tijdens de coronacrisis andere taken moeten uitvoeren dewelke als dusdanig niet in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgenomen en stelt dat u een einde hebt gesteld aan zijn arbeidsovereenkomst door een éénzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden en vordert uit die hoofde een schadevergoeding ;
  • Een patiënt die (fysieke) agressie vertoont nadat u hem er op gewezen hebt dat hij de verplichte veiligheidsmaatregelen niet naleeft (dragen van een mondmasker en/of houden van voldoende veilgheidsafstand).

Download onze brochure voor gezondheidswerkers voor meer informatie over dit onderwerp.

 

De rechtsbijstandsverzekering "Medische en Paramedische beroepen GOLD" van ARAG,
een uitgebreide oplossing om diegene die
voor ons zorgen te beschermen.

 
 

Om u als gezondheidswerker te kunnen ondersteunen en beschermen bij de uitoefening van uw beroep, biedt ARAG een uitgebreide oplossing aan. Met deze formule geniet u van rechtsbijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten.

 

Wat zijn de voordelen?

Dekking van de kosten

Wij zullen in eerste instantie proberen om
het geschil minnelijk op te lossen. Indien dit
echter niet mogelijk is, zal de rechtsbijstandsverzekering de kosten dekken die inherent zijn aan de gerechtelijke stappen en procedures die nodig zijn om uw rechten te doen gelden.

"All-in" formule

Alles is gedekt behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in uw contract Medische en Paramedische beroepen GOLD. De rechtsbijstandsverzekering stelt u in staat
om u met een gerust hart te concentreren op uw professionele activiteiten.

Aangepaste premie

U betaalt een premie waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat u een medische of paramedische beroepsactiviteit uitoefent.

[an error occurred while processing this directive]
 

Wie is verzekerd?

 
  • Onderschrijver als onderneming, zelfstandige, loon- of weddetrekkende of ambtenaar in een openbare dienst (ook als assistent of stagiair), in het kader van zijn beroepsactiviteiten in de medische sector ;
  • De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers ;
  • De werknemers en/of helpers in het kader van hun beroepsactiviteiten voor rekening van de onderschrijver.
 

Welke onroerende goederen kunnen worden verzekerd voor rechtsbijstand?

 
  • Het gebouw of het gedeelte van dit gebouw dat de onderschrijver bezit of huurt en dat bedoeld voor de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van het gedeelte van dit gebouw dat hij eventueel privaat zou bewonen ;
  • Indien de hoofdzetel enkel een administratief adres is, is de feitelijke uitbatingszetel eveneens gratis verzekerd ;
  • De bijkomende zetels kundnen worden verzekerd mits een bijpremie;
  • De toekomstige zetels zijn eveneens verzekerd enkel en alleen als ze bestemd zijn om een bestaande verzekerde zetel te vervangen.
 

Wanneer bent u gedekt?

 

Wegens klachten van patiënten tegen u (weigering van een handeling, buitensporige honoraria enz.), gebiedt de Orde van geneesheren u om voor haar tuchtraad te verschijnen.

Het door uw leverancier geleverde materiaal is niet conform uw bestelling.

Tijdens een consultatie wordt u door een van uw patiënten aangevallen.

U wilt op het internet de beledigende commentaren verwijderen die over uw activiteit zijn gepubliceerd. Citaten op beoordelingssites kunnen in principe niet worden verwijderd  

 

Let wel, we willen er ook op wijzen dat: :

Alles gedekt is, behalve wat uitdrukkelijk is uitgesloten in uw polis Medische en Paramedische beroepen GOLD.

Voor bepaalde waarborgen gelden interventiebeperkingen wegens toepassing van een vrijstelling , een verplicht minimumgeschil, een wachttijd of specifieke afwijkingen die in de bijzondere clausules worden vermeld. Het territoriale toepassingsgebied varieert ook naar gelang van het onderwerp.

Alleen adressen die in de polis zijn opgenomen, gedekt zijn.

Voor alle waarborgen geldt een financieel interventieplafond.

 

Bepaalde uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u niet kunnen bijstaan, ongeacht het onderwerp van uw geschil. Dit zal in het bijzonder het geval zijn bij een geschil over intellectuele rechten, met uitzondering van de burgerbescherming "auteursrecht", het grondwettelijk recht, een geschil met betrekking tot een motorvoertuig, een ander gebouw dan het (de) verzekerde adres(sen), bouw, renovatie, enz. waarvoor een architect of de toestemming van een instantie/"sleutelklare" aankoop, een procedure voor faillissement of gerechtelijke reorganisatie nodig is, of een geschil met betrekking tot uw privéleven.

 


Het is in ieder geval noodzakelijk om de infofiche en de gemeenschappelijke algemene en de bijzondere voorwaarden van het product door te nemen alvorens erop in te schrijven.

 

Tegen welke prijs?Vanaf € 352,02 per jaar

Beheerskosten (3 euro) zijn
in de prijs inbegrepen.

Contacteer uw makelaar voor meer informatie

Contacteer uw makelaar
 
 
 

    Geïnteresseerd? Contacteer uw makelaar    Praat met uw makelaar om meer te weten over het
    verzekeringsproduct of om een polis te sluiten. Hij zal u
    in alle transparantie en in uw belang adviseren.

    Hebt u nog geen makelaar?
    Zoek een makelaar bij u in de buurt.

    Vul hieronder uw postcode in.

Het product waarnaar in deze advertentie wordt verwezen, is een rechtsbijstand product, onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekeringsovereenkomst voor dit product wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het contract per aangetekende brief aan ARAG SE-Branch Belgium worden opgezegd. Als u klachten heeft, neem dan eerst contact op met onze interne dienst (qualitycontrol@arag.be). Uw klacht kan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. ARAG SE-Branch Belgium (Marsveldplein 5 in 1050 Brussel - KBO 0846.419.822 - FSMA No. 2812) is een branch van ARAG SE, Aragplatz 1 40472 Düsseldorf, Germany (HR Rechtbank van eerste aanleg van Düsseldorf, HRB 66846)

Ontdek andere ARAG producten

Uitgebreide fiscale bescherming

De optie « Uitgebreide fiscale bescherming » verbetert de waarborg « fiscaal recht » die is inbegrepen in uw product Medische en Paramedische beroepen GOLD.

 

Mobility Gold

 

Het product Medische en Paramedische beroepen GOLD kan gecombineerd worden met een Mobility product dat uw voertuig dekt voor privé en/of professioneel gebruik.

 

Medische en Paramedische beroepen GOLD

 

Een uitgebreide oplossing voor zorgverleners.